KÓŁKO INTERAKTYWNE

Zajęcia na tablicy interaktywnej prowadzone są w korelacji z różnymi obszarami edukacji (edukacją polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą itd.) Rodzaje ćwiczeń interaktywnych będą polegały na porządkowaniu informacji, przesuwaniu elementów na tablicy, pisaniu po niej, uzupełnianiu brakujących elementów.Wykonywane na tablicy interaktywnej ćwiczenia pozwalają uczniom wchodzić w  różnorodne interakcje z wyświetlanym materiałem. Daje to nowe dynamiczne doświadczenia i zmienia styl procesu nauczania – uczenia się. W czasie zajęć nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi poprzez wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Tablica interaktywna wspiera wymagania związane z wizualnym i kinestetycznym wariantem procesu uczenia się. Sprzyja wielostronnemu, wielozmysłowemu kształceniu, co jest koniecznym warunkiem poznawania rzeczywistości przez dziecko. Stosowanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktyczno – wychowawczym wpływa na rozwój poznawczy, społeczno – moralny i fizyczny ucznia. Jest spójny z teorią wielozmysłowego, wielostronnego kształcenia. Uczeń poprzez doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie, działanie szybciej przyswaja wiedzę o otaczającej rzeczywistości. Pozwala na lepsze zrozumienie poznawanych treści, doskonalenie umiejętności. Wyzwala radość z realizowanych zadań, zwiększa zainteresowanie, motywację, zaangażowanie uczniów w proces nauczania – uczenia się pozwala uczniom osiągać sukcesy. Daje możliwość jednoczesnego monitoringu rezultatów pracy wielu uczniów przez jednego nauczyciela. Treści są odpowiednio dobrane oraz dopasowane do możliwości i potrzeb uczniów danej grupy.