Statut

Statut
Prywatnej Szkoły Podstawowej „Academos” im. Edmunda Niziurskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Prywatna Szkoła Podstawowa „Academos” im. Edmunda Niziurskiego jest prowadzona przez osobę prawną: Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana w KRS pod numerem 0000943730, z siedzibą w Krakowie przy ul Karmelickiej 45. W imieniu spółki działa jej zarząd, którego kompetencje określa umowa spółki.
2. Do zadań osoby prawnej prowadzącej szkołę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej szkoły;
3) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programu wychowawczego, przeprowadzania sprawdzianu dla uczniów klasy ósmej oraz wykonywania innych zadań statutowych;
4) zgłaszanie Prezydentowi Miasta Krakowa, w ciągu 14 dni, zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji, powstałych po wpisie do ewidencji;
5) nadanie statutu szkoły i dokonywanie zmian w jego postanowieniach;
6) zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
3. Szkoła ma siedzibę w Krakowie przy ul. Sobieskiego 3 (klasy młodsze) i Karmelickiej 45 (klasy starsze).
4. Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu, a także na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa i decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – rozumie się przez to Prywatną Szkołę Podstawową „Academos” im. Edmunda Niziurskiego;
2) osobie prowadzącej – rozumie się osobę prawną: Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną w KRS pod numerem 0000943730, z siedzibą w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 45
3) uczniach – rozumie się przez to również dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego;
4) nauczycielach – rozumie się przez to także nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym;
5) rodzicach – rozumie się przez to także opiekunów prawnych uczniów;
6) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora Prywatnej Szkoły Podstawowej „Academos” im. Edmunda Niziurskiego.

§ 3

1. Prywatna Szkoła Podstawowa „Academos” im. Edmunda Niziurskiego jest niepubliczną szkołą podstawową, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
2. Nauka w szkole trwa osiem lat. W ostatnim roku nauki uczniowie przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W szkole działa oddział przedszkolny.

§ 4

1. Szkoła umożliwia uzyskanie świadectw promocyjnych i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które są świadectwami państwowymi.
2. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające odpowiednio podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Szkoła realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznej szkoły podstawowej. W szkole obowiązuje zwiększony wymiar godzin zajęć edukacyjnych z języka obcego.
4. Szkoła prowadzi nauczanie dwujęzyczne w wybranych oddziałach. Szczegółowe warunki funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych omówione zostały w § 11.
5. Szkoła stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
7. Szkoła zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły

§ 5

1. Szkoła umożliwia realizację odpowiednio obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego dzieciom, które podlegają takiemu obowiązkowi.
2. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmują uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służą rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
4. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
5. Kształcenie w szkole tworzy fundament wykształcenia – szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

§ 6

1. Oddział przedszkolny pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a w szczególności:
1) kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) buduje system wartości;
3) kształtuje odporność emocjonalną;
4) rozwija umiejętności społeczne;
5) rozwija sprawność fizyczną;
6) buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;
7) wprowadza w świat wartości estetycznych;
8) zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Celem edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III jest w szczególności:
1) wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym;
2) takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą;
3) dbałość o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę;
4) ukształtowanie systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VIII.
4. Celem kształcenia w klasach IV-VIII jest w szczególności:
1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
5. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole należą:
1) czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;
3) myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;
6) umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
7) umiejętność pracy zespołowej.
6. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe.
7. Szkoła realizuje programy nauczania dopuszczone do użytku w szkole przez dyrektora.
8. Uczniowie szkoły korzystają z podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
9. W celu umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej szkoła dba o obecność tych wartości w programach nauczania, zwłaszcza języka polskiego i historii, uwzględnia je również w planie uroczystości szkolnych.

§ 7

1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje naukę religii lub etyki, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Szkoła w szczególności:
1) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
2) kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz umiejętność pracy zespołowej;
3) kształtuje u uczniów postawy obywatelskie, postawę poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawę poszanowania dla innych kultur i tradycji;
4) podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;
5) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim;
6) prowadzi edukację czytelniczą, medialną i zdrowotną;
7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez umożliwienie im nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
8) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów, a także organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i nauczanie indywidualne na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) w miarę możliwości zapewnia pomoc uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności poprzez przydzielenie stypendium lub zmniejszenie wysokości opłaty za naukę;
10) zapewnia wspomaganie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez:
a) umożliwianie realizowania indywidualnego programu lub toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,
b) umożliwianie udziału w konkursach przedmiotowych oraz w innych formach współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć;
11) zapewnia warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowania aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;
12) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
13) upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
3. Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

§ 8

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2. W ramach zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych szkoła może organizować krajoznawstwo i turystykę w formie:
1) wycieczek przedmiotowych;
2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych;
3) imprez krajoznawczo-turystycznych (np. biwaki, konkursy, turnieje);
4) imprez turystyki kwalifikowanej i obozów wędrownych;
5) imprez wyjazdowych związanych z realizacją programów nauczania, takich jak „zielone szkoły”.
3. W szkole może być prowadzony trening pedagogiczno-psychologiczno-socjologiczny, którego celem jest wykształcenie u uczniów odporności na stres oraz umiejętności wypracowania warunków samorealizacji, wzmocnienia kreatywności, modelowania zachowań, a także współżycia w zespole, jak również poznanie technik relaksacji i sztuki komunikowania się.
4. W celu realizacji swoich celów i zadań szkoła może prowadzić współpracę zagraniczną na podstawie porozumień z podmiotami zagranicznymi lub w ramach programów współpracy partnerskiej.
5. Szkoła współpracuje z krakowskimi placówkami kulturalnymi i wychowawczymi, instytucjami naukowo-dydaktycznymi, w szczególności z VIII Prywatnym Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, a także z uczelniami Krakowa.
6.W szkole szczególną troskę przykłada się do działalności innowacyjnej, wyzwalającej kreatywność uczniów i nauczycieli Dla pełniejszej realizacji tego zadania szkoła
może podjąć współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami wspierającymi i popularyzującymi działalność innowacyjną oraz rozwijającymi kreatywność uczniów. Należą do nich np. organizacje harcerskie czy Stowarzyszenie Destination_Imagination. Współpraca z takimi stowarzyszeniami, organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów sprzyja rozszerzaniu i wzbogacaniu form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
7.Warunkiem nawiązania współpracy szkoły ze stowarzyszeniem lub organizacją jest
przedstawienie dyrektorowi szkoły materiałów informacyjnych związanych z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.
8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność, określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.
9. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność
treści i metod z przyjętymi ustaleniami.
10. W przypadku pojawienia się wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i metody, którą przedstawia Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.
11. Opinia Rady Pedagogicznej odnośnie do dalszego działania stowarzyszenia lub
organizacji jest wiążąca.

§ 9

1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w szczególności poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę, a także podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach; niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
2) organizowanie opieki nad uczniami zwolnionymi z danych zajęć edukacyjnych;
3) zapewnienie uczniom możliwości pozostawiania w szkole części podręczników i przyborów szkolnych;
4) umożliwianie uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu – jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
5) utrzymywanie w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej urządzeń sanitarno-higienicznych;
6) zapewnienie właściwego oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń szkolnych;
7) stosowanie sprzętu szkolnego posiadającego odpowiednie certyfikaty i atesty;
8) wyposażenie szkoły w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
9) ustalanie i wdrażanie szczegółowych zasad postępowania uczniów i nauczycieli, wynikających z przepisów w sprawie bezpieczeństwa;
10) kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników;
11) dokonywanie systematycznych przeglądów pomieszczeń i terenu przyszkolnego pod kątem warunków bezpieczeństwa oraz natychmiastowe usuwanie stwierdzonych usterek, uszkodzeń lub zagrożeń;
12) zainstalowanie monitoringu wizyjnego;
13) przypominanie uczniom na początku każdego roku szkolnego oraz w miarę potrzeb o zasadach bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym oraz o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
14) przypominanie uczniom przed rozpoczęciem ferii o zasadach bezpiecznego wypoczynku;
15) przestrzeganie zasad postępowania powypadkowego, w tym prowadzenie rejestru wypadków oraz omawianie z pracownikami okoliczności i przyczyn wypadków oraz ustalanie środków niezbędnych do zapobieżenia im.
2. Dyrektor ustala oraz przedstawia nauczycielom i uczniom do zapoznania się i stosowania wewnętrzne uregulowania w zakresie bezpieczeństwa, dotyczące w szczególności:
1) korzystania z poszczególnych sal i pracowni szkolnych, świetlicy, szatni;
2) organizowania zajęć na basenie oraz sprawowania opieki nad uczniami w czasie tych zajęć;
3) sprawowania opieki nad uczniami podczas przerw;
4) sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych i imprez – ramowy regulamin wycieczki szkolnej lub imprezy.
3. Opiekę nad uczniami podczas zajęć, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.
4. Opiekę nad uczniami podczas przerw, przed i po zajęciach sprawują wyznaczeni nauczyciele, zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez dyrektora.
5. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek i imprez sprawuje kierownik wycieczki oraz opiekunowie wyznaczeni przez dyrektora zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Rodzic (ce) może (gą) upoważnić pisemnie inną osobę pełnoletnią (spośród krewnych, znajomych) do odbioru ze szkoły dziecka, które nie ukończyło 7. roku życia. Osoba niepełnoletnia może zostać pisemnie upoważniona do odbioru dziecka jedynie wówczas, kiedy ukończyła 13 lat. W takim przypadku jednocześnie z upoważnieniem rodzic (ce) składa (ją) oświadczenie o ponoszeniu przez niego (nich) pełnej odpowiedzialności za dziecko od momentu odebrania go ze szkoły.

§ 10

1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII w celu wspomagania uczniów przy podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści. Podstawę do organizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego stanowią treści programowe, warunki i sposób realizacji określone odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Zajęcia, o których mowa, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Szkoła w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego współdziała z:
1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
2) poradniami specjalistycznymi;
3) pracodawcami;
4) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
4. Organizacja zadań szkoły na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów.
5. Szkoła corocznie, nie później niż do 15 września, opracowuje na dany rok szkolny program działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w którym uwzględnia udział przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznych i innych współpracujących ze szkołą.
6. Zadania związane z planowaniem i realizowaniem zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego realizuje wyznaczony przez dyrektora nauczyciel. Na rok szkolny 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
7. Do zadań nauczyciela realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie ofert edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowanie kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
8. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są:
1) na godzinach z wychowawcą;
2) w czasie zajęć edukacyjnych, jeżeli przewiduje to program nauczania;
3) podczas spotkań z przedstawicielami pracodawców, powiatowych urzędów pracy;
4) podczas spotkań z przedstawicielami szkół zawodowych.
9. Szkoła stwarza możliwości udziału uczniów:
1) w dniach otwartych szkół zawodowych;
2) w targach edukacyjnych;
3) w prezentacjach środowisk zawodowych.
10. Ponadto szkoła:
1) upowszechnia informator o szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;
2) gromadzi informacje dotyczące zawodów w formie folderów, ulotek;
3) tworzy bazy o szkołach z wykorzystaniem Internetu.

§ 11

1. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 4 w szkole może zostać utworzony oddział dwujęzyczny, który zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe tworzy się począwszy od klasy VII.
2. Przez oddział dwujęzyczny rozumie się klasę, w której nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim i w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania.
3. Nauczanie w dwóch językach obejmuje co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącej się do historii powszechnej lub matematykę.
4. Do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są kandydaci znający język obcy, będący drugim językiem nauczania w klasie, wyłonieni na podstawie egzaminów wstępnych.

Rozdział 3
Organy szkoły oraz zakres ich zadań

§ 12

Organami szkoły są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski.

§ 13

1. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły oraz jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
2. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) podejmuje decyzje w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
3) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole;
5) analizuje i ocenia efekty realizacji programów nauczania i zadań statutowych;
6) analizuje wyniki sprawdzianu, wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia oraz podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące;
7) przyjmuje uczniów do wszystkich klas szkoły oraz do oddziału przedszkolnego;
8) powiadamia o przyjęciu ucznia do szkoły dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka oraz informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego w szkole;
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
10) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli oraz wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
11) dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
12) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
13) może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko przyjęte do szkoły obowiązku szkolnego poza szkołą;
14) organizuje, w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczanie indywidualne ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
15) może wprowadzić, na zasadach określonych przez osobę prowadzącą, obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, a także może znieść ten obowiązek;
16) opracowuje i przedstawia osobie prowadzącej do zatwierdzenia:
a) szkolne plany nauczania,
b) plan organizacyjny szkoły,
c) plan finansowy w części dotyczącej procesu dydaktycznego,
d) okresowe sprawozdania z działalności szkoły,
e) program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły oraz terminy ich realizacji;
17) formułuje i przedstawia osobie prowadzącej wnioski dotyczące niezbędnego wyposażenia szkoły;
18) przedstawia radzie pedagogicznej i osobie prowadzącej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
19) wykonuje inne zadania określone w przepisach, które mają zastosowanie do szkół niepublicznych.
3. Dyrektor występuje do osoby prowadzącej w szczególności w sprawach:
1) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
2) wniosków o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3) wniosków o zatrudnienie i zwolnienie nauczycieli i innych pracowników.
4. Dyrektor organizuje i przeprowadza sprawdzian w klasie ósmej, o którym mowa w odrębnych przepisach, oraz odpowiada za jego prawidłową organizację i przebieg.
5. Dyrektor odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz innej dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa.
6. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów szkoły w przypadkach określonych w § 41 ust 4. Skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
7. Dyrektor odpowiada za kontakty z rodzicami uczniów oraz dba o właściwy klimat szkoły, sprzyjający pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
8. Dyrektor realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze ustalonym przez osobę prowadzącą.
9. Dyrektor przyjmuje, rozpatruje i załatwia skargi i wnioski dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, na zasadach określonych w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.
10. W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora w pracy zastępuje go nauczyciel ustalony przez osobę prowadzącą.
11. W razie potrzeby w szkole może być utworzone stanowisko wicedyrektora. Stanowisko to powierza i odwołuje z niego osoba prowadząca, w tym na wniosek dyrektora.

§ 14

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach rady pedagogicznej może brać udział z głosem doradczym osoba prowadząca oraz osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele samorządu uczniowskiego i przedstawiciele rodziców.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw omawianych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 15

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
3) zatwierdzanie planu pracy szkoły;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy szkoły;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) szczegółowy terminarz zadań w danym roku szkolnym;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) wnioski uczniów o udzielenie stypendium lub obniżenie wysokości czesnego w związku z trudną sytuacją finansową ucznia, a także propozycje udzielania ulg i zwolnień z opłat za dobre wyniki w nauce;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki.
3. Rada pedagogiczna może w szczególności:
1) wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności – na wniosek ucznia lub jego rodziców;
2) postanowić o promowaniu ucznia klasy I lub II do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego – na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców;
3) postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III – w wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców;
4) promować jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej – uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia;
5) podjąć uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
4. Rada pedagogiczna zajmuje stanowisko w sprawach określonych w przepisach szczególnych, w tym:
1) wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w klasie VIII do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał stanowiących rady pedagogicznej, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z osobą prowadzącą uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 16

1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Organami samorządu są zarządy klasowe i zarząd szkolny.
5. Zarządem szkolnym kieruje przewodniczący i zastępca wybierani spośród członków samorządów klasowych. Kadencja zarządu jeden rok.
6. Pośrednikiem pomiędzy samorządem a dyrektorem i radą pedagogiczną jest opiekun samorządu – nauczyciel wybierany przez uczniów
7. Do kompetencji samorządu uczniowskiego należy:
1) reprezentowanie poprzez swoich przedstawicieli interesów uczniowskich w organach szkoły;
2) organizowanie samorządowej działalności pozalekcyjnej uczniów, w tym zwoływanie zebrań ogólnoszkolnych i klasowych uczniów;
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności.

§ 17

1. Organy szkoły działają w ramach swoich kompetencji określonych prawem.
2. Warunki do realizacji zadań i kompetencji organów szkoły oraz bieżącą wymianę informacji między nimi zapewnia dyrektor.
3. Organy szkoły współpracują ze sobą, kierując się:
1) właściwością określoną prawem;
2) dobrem uczniów i szkoły, troską i odpowiedzialnością za szkołę oraz za wspomaganie realizacji jej celów i zadań;
3) odpowiedzialnością za uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) zasadami współżycia społecznego;
5) poszanowaniem prawa.
4. Spory o właściwość pomiędzy organami kolegialnymi rozstrzyga dyrektor.
5. W przypadku sporu pomiędzy dyrektorem a innym organem szkoły sprawę rozstrzyga osoba prowadząca lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od przedmiotu sporu.

Rozdział 4

Organizacja szkoły

§ 18

1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie szkolnych planów nauczania, z uwzględnieniem planu finansowego szkoły. Plan organizacyjny szkoły zatwierdza osoba prowadząca.
3. W planie organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz liczbę godzin zajęć dodatkowych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także innych zajęć finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji szkoły. Tak skonstruowany plan organizacyjny nie obowiązuje, jeśli funkcję dyrektora sprawuje osoba prowadząca szkołę.
4. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed ustalonym przez radę pedagogiczną terminem zakończenia I okresu nauki w danym roku szkolnym.
5. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele i wychowawca za pośrednictwem dziennika elektronicznego informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Oddział to zespół uczniów danej klasy, którzy w etapie edukacyjnym realizują obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, określone w szkolnym planie nauczania dla tego oddziału.
3. Liczba uczniów w oddziale zasadniczo nie powinna przekraczać 20 osób.
4. Organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego planu organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
6. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej, może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy jednak niż godzina zegarowa), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć obliczony na podstawie szkolnego planu nauczania.
7. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
8. Przerwa na spożycie posiłku trwa 30 minut.
9. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne komputerowe mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej, a z języków obcych, wychowania fizycznego oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, trening pedagogiczno-psychologiczno-socjologiczny mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych.
10. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane są przez 5 dni w tygodniu.
11. Świetlica szkolna działa do godziny 1730.
12. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane są przed lub po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
13. Nie później niż do 30 września dyrektor, uwzględniając przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego, ustala i podaje do wiadomości uczniów, rodziców i nauczycieli kalendarz roku szkolnego, w tym w szczególności dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
14. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
15. W klasach IV-VIII zajęcia wychowania fizycznego organizuje się oddzielnie dla chłopców i dziewcząt, z wyjątkiem zajęć do wyboru przez uczniów, które mogą być organizowane w grupach koedukacyjnych.
16. W przypadku wprowadzenia do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.
17. W uzasadnionych wypadkach niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą szkoły, w pracowniach szkół wyższych oraz w innych placówkach oświatowych.

§ 20

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki, szkoła organizuje świetlicę szkolną.
2. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych liczących maksymalnie 25 uczniów.
3. Wychowawcy świetlicy szkolnej prowadzą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora rocznym planem pracy.
4. Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, przed i po planowanych obowiązkowych zajęciach dydaktycznych, oraz w sytuacji nieuczęszczania przez ucznia na dane zajęcia z indywidualnych przyczyn.
5. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
1) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz jego indywidualne zainteresowania.
2) organizowanie zespołowej nauki w ramach zajęć w świetlicy szkolnej, realizowanych w oparciu o roczny plan pracy świetlicy.
3) kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej uczniów, rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności i poprawnych nawyków życia codziennego.
4) organizowanie czasu wolnego ucznia dla budowania pozytywnych relacji rówieśniczych i koleżeńskich.
5) tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
6) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu napotkanych trudności wychowawczych.
7) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie pobytu w świetlicy szkolnej.
6. Organizacja świetlicy szkolnej:
1) świetlica szkolna działa w godzinach od 7.30 – 8.20 (poranna) oraz od 14.30 – 17.30 (popołudniowa).
2) uczniowie po dziesiątym roku życia nieuczęszczający na świetlicę szkolną opuszczają szkołę samodzielnie na zasadach opisanych w regulaminie świetlicy szkolnej.
3) w świetlicy szkolnej opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele świetlicy.
4) zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone są w grupie 25 uczniów.
5) świetlica szkolna działa w podziale na strefy: kółek zainteresowań, ciszy, zabawy i zajęć świetlicowych.
6) zajęcia w świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy opracowanego corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy.
7) Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej, organizację oraz prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego na świetlicę określa regulamin świetlicy.
8) Do dokumentacji świetlicy należą:
• regulamin świetlicy szkolnej,
• roczny plan pracy świetlicy szkolnej,
• dzienniki zajęć,
• ramowy rozkład dnia i tygodnia świetlicy szkolnej.
7. Szczegółowe zadania i obowiązki nauczyciela świetlicy:
1) Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest przede wszystkim za:
• zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece,
• właściwą organizację zajęć z dziećmi,
• prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć świetlicowych,
• utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami,
• właściwy stan estetyczny pomieszczeń świetlicy oraz powierzony sprzęt i pomoce naukowe,
2) W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może powierzyć wychowawcy świetlicy inne zadania.
8. Nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje dyrektor szkoły.

§ 21

1. Szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom możliwość korzystania z następujących pracowni przedmiotowych.: fizyczno-chemicznej, biologicznej i komputerowej.
2. W każdej z pracowni obowiązuje szczegółowy regulamin korzystania, z którym uczniowie winni być zapoznani przed przystąpieniem do pierwszych zajęć w pracowni.
3. Do ogólnych zasad organizacji i użytkowania pracowni przedmiotowych należy przestrzeganie następujących postanowień:
a) w pracowni uczniowie mogą przebywać wyłącznie w obecności nauczyciela;
b) uczniowie obowiązani są do postępowania zgodnego z poleceniami prowadzącego zajęcia nauczyciela;
c) uczniowie nie mogą samowolnie, bez zgody nauczyciela, korzystać z wyposażenia pracowni;
d) uczniowie mają obowiązek bezzwłocznie powiadomić nauczyciela o zauważonych usterkach sprzętu i wszelkich innych nieprawidłowościach, w tym skaleczeniach, zagrożeniach etc.;
e) zabronione jest wynoszenie z pracowni elementów wyposażenia bez zgody nauczyciela-opiekuna pracowni;
f) uczeń ma obowiązek po zakończonych zajęciach pozostawić swoje stanowisko pracy w należytym porządku.

§ 22

1. Szkoła zapewnia uczniom i nauczycielom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, a także doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
3. Zakres zadań biblioteki szkolnej:
a) udostępnianie zbiorów uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły;
b) popularyzacja czytelnictwa, w tym organizacja spotkań pozalekcyjnych promujących czytelnictwo;
c) informowanie o konkursach i akcjach organizowanych przez inne biblioteki oraz instytucje naukowe, kierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
d) prowadzenie lekcji bibliotecznych, w szczególności dla nowo utworzonych klas;
e) uzupełnianie zbiorów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem; kontakty z oficynami wydawniczymi przygotowującymi materiały dla uczniów szkół podstawowych i średnich;
f) wspieranie działań wychowawczych związanych z czytelnictwem;
g) promowanie wartościowych źródeł informacji dostępnych w Internecie;
h) wspieranie postaw związanych z uczciwością akademicką, w tym działalności antyplagiatowej;
i) gromadzenie i udostępnianie materiałów związanych z planowaniem kariery;
j) pomoc uczniom i rodzicom w zakupie trudno dostępnych podręczników.

4. Organizacja biblioteki szkolnej:
a) zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki szkolnej,
z którym użytkownicy zapoznają się w momencie założenia konta czytelnika;
b) biblioteka szkolna jest czynna w dni pracy szkoły, w godzinach ustalonych na początku każdego roku szkolnego;
c) część zbiorów biblioteki należy do księgozbioru podręcznego i udostępniana jest wyłącznie na terenie szkoły; w szczególnych przypadkach książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane;
d) o zakupie nowości do biblioteki decyduje osoba prowadząca szkołę;
e) wszystkie źródła dostępne w bibliotece są katalogowane;
f) katalog biblioteki szkolnej jest dostępny dla wszystkich użytkowników w wersji online;
g) biblioteka przyjmuje dary w postaci książek i czasopism;
h) skontrum w bibliotece szkolnej przeprowadzane jest na polecenie dyrekcji szkoły.

5. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami:
a) biblioteka udostępnia zbiory uczniom i wszystkim pracownikom szkoły;
b) każda nowo utworzona klasa uczestniczy w co najmniej jednej lekcji bibliotecznej w roku szkolnym;
c) jeśli dyrekcja bądź nauczyciele zgłaszają takie zapotrzebowanie, biblioteka szkolna organizuje zajęcia dotyczące pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, związane ze specyficzną tematyką;
d) organizowane przez bibliotekę szkolną akcje promocji czytelnictwa mają charakter otwarty: uczestniczą w nich zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice;
e) w planach zakupów nowych tytułów bibliotekarz uwzględnia sugestie nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców;
f) biblioteka szkolna informuje na bieżąco nauczycieli i uczniów o zakupie nowych pozycji, przydatnych w procesie kształcenia dzieci i młodzieży;
g) bibliotekarz pomaga uczniom korzystać z wartościowych źródeł informacji zgodnie z zasadami uczciwości akademickiej;
h) biblioteka szkolna pomaga uczniom i rodzicom w zakupie trudno dostępnych podręczników

§ 23

1. Bibliotekarz jest pracownikiem biblioteki. Do jego zadań należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki. Mogą to być książki, czasopisma, materiały kartograficzne, audiowizualne itp. Bibliotekarz wykonuje również zadania w zakresie informacji naukowej.
2. Do zakresu zadań i obowiązków bibliotekarza należy:
a) gromadzenie zbiorów dla biblioteki, realizowane przez dokonywanie ich zakupu bądź przyjmowanie darów. Wybieranie kolejnych tytułów, które mają zostać zakupione, odbywa się na prośbę nauczycieli i uczniów,
b) ewidencjonowanie zbiorów, czyli umieszczanie ich w rejestrach bibliotecznych i nadawanie im odpowiednich sygnatur, określających kategorię tematyczną i miejsce w bibliotecznych zbiorach,
c) opisywanie zbiorów, tak aby można było umieścić informacje o nich w komputerowym katalogu biblioteki,
d) wypożyczanie czytelnikom zbiorów bibliotecznych,
e) przekazywanie swojej wiedzy na temat zbiorów i funkcjonowania biblioteki, zasad opisywania jej w katalogach, sposobów wyszukiwania pozycji o danej tematyce, również wspieranie czytelników w poszukiwaniach interesujących ich materiałów.

§ 24

1. W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej szkoła poprzez wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego i logopedy organizuje współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w formie:
a) kierowania uczniów na konsultacje lub w celu diagnozy obserwowanych na terenie szkoły trudności o charakterze edukacyjnym czy rozwojowym we współpracy i za pośrednictwem rodziców;
b) konsultowania w poradni, w miarę potrzeb, metod i form pracy z uczniem z trudnościami na terenie szkoły;
c) uwzględniania zaleceń wynikających z opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
2. Szkoła zapewnia współdziałanie z poradniami specjalistycznymi oraz z instytucjami świadczącymi pośrednictwo i specjalistyczną pomoc uczniom oraz rodzicom poprzez:
a) kierowanie do poradni w celu specjalistycznej diagnozy lub terapii dzieci ujawniających specyficzne trudności, we współpracy i za pośrednictwem rodziców;
b) konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów i ich rodzin co do metod i form udzielania pomocy;
c) uwzględnianie zaleceń i opinii wydanych przez poradnie i instytucje w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.

  § 25

1. W szkole prowadzona jest działalność wolontariacka.
2. Wolontariat w szkole to bezpłatna, dobrowolna świadoma i zorganizowana działalność na rzecz innych wykraczająca poza relacje rodzinne czy koleżeńskie.
3. Do form działania szkolnego wolontariatu można zaliczyć:
– zbiórki darów rzeczowych;
– celowe kiermasze charytatywne na terenie szkoły
– zbiórki pieniędzy do puszek;
– udział w akcjach charytatywnych organizacji współpracujących ze szkołą;
– organizację wydarzeń kulturalnych.
4. W działania szkolnego wolontariatu może zaangażować się każdy uczeń, nauczyciel czy rodzic wyrażający chęć pomocy osobom i instytucjom; uczniowie niepełnoletni za zgodą rodziców.
5. Działania wolontariatu na terenie szkoły koordynuje nauczyciel opiekun wolontariatu, współpracując z samorządem uczniowskim.
6. Każdy uczeń szkoły ma prawo do:
– wpływania na działanie szkolnego wolontariatu poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów koordynatorowi wolontariatu, wychowawcy lub dyrekcji szkoły,
– promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
7. Wolontariusz ma obowiązek:
– uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatora,
– aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
– wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.
8. Informacje o dostępnych formach wolontariatu szkolnego umieszczane są w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym, widoczne są dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
9. Przy ograniczonej liczbie miejsc o udziale w pracach wolontariatu decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Rodzice zobowiązani są zapewnić opiekę swoim dzieciom w czasie dojazdu i powrotu z zajęć wolontariatu odbywających się poza szkołą.

§ 26

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła korzysta z wynajmowanych pomieszczeń w Krakowie, ul. Karmelicka 45 oraz ul. Sobieskiego 3. Zasady wynajmu pomieszczeń ustala odrębne porozumienie zawarte między osobą prowadzącą szkołę a właścicielem nieruchomości.
2. Siedziba szkoły może ulec zmianie.

§ 27

1. Szkoła respektuje pierwszoplanową rolę rodziny w wychowaniu dziecka.
2. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki w szczególności poprzez:
1) umożliwienie rodzicom cotygodniowych, indywidualnych kontaktów z każdym nauczycielem w czasie pełnienia przez niego dyżuru według harmonogramu przedstawionego rodzicom na początku każdego okresu w danym roku szkolnym;
2) organizowanie spotkań informacyjnych dla rodziców poszczególnych klas w związku z wynikami klasyfikacji śródrocznej;
3) przekazywanie rodzicom informacji przewidzianych prawem, w szczególności o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz o działaniach podejmowanych wobec dziecka;
4) organizowanie przez dyrektora – nie rzadziej niż raz na kwartał – ogólnych zebrań rodziców dotyczących organizacji pracy szkoły, jej działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5) zapraszanie rodziców do udziału w życiu szkoły, w szczególności w celu uzyskania pomocy przy organizacji uroczystości, wycieczek i imprez.
3. Pedagog i psycholog udzielają rodzicom indywidualnych konsultacji i porad w czasie pełnienia dyżuru według harmonogramu przedstawionego na początku każdego okresu w danym roku szkolnym.
4. Szkoła zasięga opinii rodziców w sprawach istotnych dla stosowanych wobec ich dzieci form kształcenia, wychowania i opieki.
5. Rodzice mogą zgłaszać indywidualne inicjatywy organizacyjne i społeczne, a także inicjować i przeprowadzać działania mające na celu finansowo-materialne wsparcie szkoły.
6. Rodzice mogą przekazywać osobie prowadzącej opinie na temat pracy szkoły,
7. Rodzice mają prawo wypowiedzieć umowę o naukę dziecka w każdym czasie.

Rozdział 5
Prawa i obowiązki pracowników

§ 28

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły są zatrudniani przez osobę prowadzącą na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają przepisy kodeksu pracy.

§ 29

1. Nauczyciele oraz inni pracownicy mają prawo do:
1) ustalonego czasu pracy i wynagrodzenia, zgodnie z zasadami wynagradzania przyjętymi przez osobę prowadzącą;
2) jasno określonych zadań służbowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
3) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
4) urlopu wypoczynkowego;
5) równego, sprawiedliwego traktowania;
6) pomocy dyrektora w realizacji zadań służbowych;
7) respektowania uprawnień pracowniczych wynikających z kodeksu pracy.
2. Oprócz uprawnień, o których mowa w ust. 1, nauczyciel ma prawo do:
1) oceny pracy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2) uzyskiwania stopni awansu zawodowego;
3) swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych;
4) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację programu nauczania;
5) korzystania, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie – kodeks karny;
6) otrzymania, na swój wniosek, legitymacji służbowej;
7) otrzymania nagrody Małopolskiego Kuratora Oświaty lub nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
8) otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

§ 30

1. Nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.
2. Nauczyciel może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego, opracowywaniem szkolnego zestawu programów oraz do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników administracji i obsługi określają przepisy kodeksu pracy.

§ 31

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, pracownika administracji i pracownika obsługi nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami, w wymiarze:
a) nauczyciel oddziału przedszkolnego – 22 godzin tygodniowo,
b) nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – 20 godzin tygodniowo,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne – 18 godzin tygodniowo, a w razie potrzeby dodatkowo 2 godziny zastępstw
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
3. Wykonując zadania dydaktyczne i wychowawcze, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, nauczyciel w szczególności:
1) realizuje odpowiednio program wychowania przedszkolnego, program edukacji wczesnoszkolnej lub program nauczania dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora, a także program wychowawczy i program profilaktyki;
2) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci w oddziale przedszkolnym oraz dokumentuje te obserwacje;
3) swoją postawą i działaniami pedagogicznymi stymuluje rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
4) prawidłowo planuje i organizuje przebieg procesu dydaktycznego;
5) stosuje efektywne i atrakcyjne metody nauczania;
6) uczy praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności;
7) rozpoznaje i ocenia osiągnięcia edukacyjne uczniów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
8) udziela uczniom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
9) indywidualizuje pracę, motywuje uczniów do udziału w konkursach i w życiu kulturalnym szkoły.
4. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany w szczególności:
1) uczestniczyć w organizacji sprawdzianu przeprowadzanego w klasie ósmej;
2) realizować zajęcia nadobowiązkowe uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, a także zajęcia wychowawcze i opiekuńcze przydzielone przez dyrektora;
3) sprawować opiekę nad uczniami przed zajęciami, po nich i podczas przerw międzylekcyjnych, zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym przez dyrektora;
4) kontaktować się z rodzicami uczniów;
5) realizować inne zadania przydzielone przez dyrektora.
5. W ramach zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, nauczyciel jest obowiązany w szczególności:
1) uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej i zespołów zadaniowych;
2) uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez dyrektora;
3) wykonywać zadania i czynności związane z realizacją stażu na dany stopień awansu zawodowego;
4) prowadzić dokumentację przebiegu nauczania i wykonywać przydzielone czynności administracyjne;
5) planować realizację materiału nauczania w sposób ustalony przez dyrektora;
6) analizować efekty kształcenia, wychowania i opieki oraz przygotowywać sprawozdania z realizacji zadań w sposób ustalony przez dyrektora;
7) tworzyć i doskonalić swój warsztat pracy, w tym pomoce dydaktyczne i materiały;
8) realizować inne zadania przydzielone przez dyrektora.
6. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia dyrektor może zostać zobowiązany przez osobę prowadzącą do realizowania zajęć dydaktycznych i wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami, w wymiarze minimum 5 godzin tygodniowo.

§ 32

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
4) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
7) przestrzegać zasad współżycia społecznego i dbać o właściwe relacje międzyludzkie;
8) przestrzegać prawa, w tym przepisów p-poż i bhp, regulaminów oraz zarządzeń dyrektora;
9) aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły;
10) dbać o dobre imię szkoły.
3. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

§ 33

1. W szkole zatrudnia się pedagoga (psychologa) i logopedę.
2. Do zadań pedagoga (psychologa) szkolnego należy:
1) prowadzenia badań działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
3) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) udzielanie porad i konsultacji.
3. Do zadań logopedy szkolnego należy:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 34

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy.
4. Do zadań wychowawcy należy:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
b) koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka,
c) kształtowanie właściwych relacji między uczniami, opartych o życzliwość, współdziałanie, koleżeństwo i przyjaźń,
d) monitorowanie wywiązywania się uczniów z ich obowiązków,
e) stosowanie środków wychowawczych mających na celu respektowanie przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie,
f) rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów,
g) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
h) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
2) planowanie i prowadzenie zajęć z wychowawcą;
3) usprawiedliwianie nieobecności uczniów na zajęciach organizowanych przez szkołę;
4) zwalnianie uczniów z części zajęć zaplanowanych w danym dniu – na pisemny wniosek rodziców;
5) ocenianie zachowania uczniów;
6) organizowanie i prowadzenie zebrań rodziców i spotkań;
7) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, rozwijających dziecko i integrujących zespół klasowy;
8) wykonywanie zadań wynikających z przepisów w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) badanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów, udzielanie im pomocy, rad i wskazówek w trudnych sytuacjach wychowawczych;
10) utrzymywanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych oraz monitorowania postępów uczniów w nauce i zachowaniu;
11) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, informowanie ich o postępach w nauce, frekwencji i zachowaniu ich dzieci oraz angażowanie w życie klasy i szkoły;
12) zapoznawanie rodziców z planowanymi działaniami wychowawczymi, statutem oraz dokumentami wewnątrzszkolnymi;
13) współpraca ze specjalistami;
14) wykonywanie zleconych przez dyrektora czynności administracyjnych dotyczących klasy, a w szczególności prowadzenie dziennika lekcyjnego, dokonywanie wpisów w arkuszach ocen uczniów oraz wypisywanie świadectw szkolnych;
15) opracowywanie zleconych przez dyrektora projektów opinii, materiałów analitycznych oraz sprawozdań dotyczących przebiegu i wyników swojej pracy.
5. Wychowawca raz w tygodniu zobowiązany jest do pełnienia dyżuru, na który mogą zgłaszać się rodzice uczniów.
6. Wychowawca zobowiązany jest organizować przynajmniej raz na kwartał ogólne zebranie rodziców uczniów danego oddziału w celu poinformowania ich o postępach dziecka w nauce, jego zachowaniu, pojawiających się problemach. Na zebraniach tych podaje również inne informacje dotyczące życia szkoły, a także konsultuje z rodzicami proponowane przez szkołę, siebie i samych rodziców zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 35

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) uzgadnianie rozwiązań w zakresie planowania oraz form i sposobów realizacji materiału nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej klasie;
2) uzgadnianie rozwiązań w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w danej klasie;
3) rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 36

1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi zobowiązani są rzetelnie i terminowo wykonywać zadania określone w przydziałach czynności.
2. Do obowiązków pracowników, o których mowa w ust 1, należy ponadto:
1) reagowanie na wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny;
2) zgłaszanie dyrektorowi lub nauczycielom niewłaściwych zachowań uczniów;
3) życzliwe, kulturalne traktowanie innych osób, w tym szczególnie uczniów i ich rodziców;
4) dbałość o dobre imię szkoły.

Rozdział 6
Prawa i obowiązki uczniów

§ 37

1. Uczeń w szczególności ma prawo w do:
1) nauki, swobodnej wypowiedzi, poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji;
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3) rozwijania osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych;
4) uczestnictwa w wybranych kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, konkursach i innych formach współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć;
5) pomocy w pokonywaniu trudności w nauce, wyrównywaniu braków i zaległości;
6) informacji oraz materiałów, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz zdrowie fizyczne i psychiczne;
7) informacji o warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce i zachowaniu;
9) szacunku dla rodziców, tożsamości kulturowej, języka i wartości, w tym wartości narodowych i innych kultur;
10) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w sferę życia prywatnego, rodzinnego lub domowego i korespondencję, ochrony przed bezprawnymi zamachami na honor i reputację;
11) dyscypliny szkolnej wprowadzonej z poszanowaniem godności ucznia;
12) życzliwego, podmiotowego traktowania;
13) ochrony przed okrutnym czy poniżającym traktowaniem lub karaniem;
14) opieki wychowawczej i warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub nadużyć, zaniedbania bądź niedbałego traktowania lub wyzysku;
15) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach, które go dotyczą, swobody myśli, sumienia i wyznania;
16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową;
17) korzystania z dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej;
18) wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) dbać o honor, tradycję i dobre imię szkoły oraz godnie reprezentować ją na zewnątrz;
2) okazywać szacunek symbolom narodowym, religijnym, godnie i kulturalnie uczestniczyć w uroczystościach szkolnych;
3) systematycznie i punktualnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych oraz usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach organizowanych przez szkołę;
4) przygotowywać się do zajęć poprzez wykonywanie zadań domowych i naukę własną, a także przynoszenie do szkoły dzienniczka ucznia, podręczników, zeszytów, ćwiczeń, przyborów szkolnych, materiałów, stroju sportowego itp.;
5) właściwie zachowywać się podczas zajęć organizowanych przez szkołę, a w szczególności:
a) nie przeszkadzać nauczycielowi i innym uczniom,
b) wykonywać polecenia nauczyciela,
c) zabierać głos w sposób kulturalny,
d) solidnie wykonywać obowiązki dyżurnego,
e) korzystać ze sprzętu szkolnego zgodnie z przeznaczeniem,
f) przestrzegać regulaminu pracowni, w której odbywają się zajęcia,
g) zgłaszać nauczycielom wszelkie zauważone zniszczenia,
h) korzystać z pomieszczeń sanitarnych zgodnie z wymogami higieny i kultury osobistej;
6) przestrzegać norm etycznych, zasad współżycia społecznego oraz przyjętych form kulturalnego zachowania, w tym w szczególności:
a) powstrzymywać się od wszelkich form przemocy,
b) życzliwie i kulturalnie odnosić się do wszystkich osób, w szczególności do innych uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców,
c) używać poprawnego, zrozumiałego języka, wystrzegać się wulgaryzmów;
7) w swoim otoczeniu utrzymywać porządek, ład i estetykę;
8) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o zdrowie;
9) dbać o czysty i schludny wygląd;
10) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, powstrzymywać się od agresji i zachowań godzących w dobro innych osób lub stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia;
11) przestrzegać ustalonych zasad zachowania w czasie przerw, nie opuszczać samowolnie budynku szkolnego w czasie zajęć i przerw śródlekcyjnych;
12) stosować się do ustaleń porządkowych i organizacyjnych oraz poleceń wszystkich nauczycieli.
3. W celu uniknięcia zagrożeń uczniów obowiązuje zakaz:
1) przynoszenia na zajęcia organizowane przez szkołę przedmiotów oraz substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, a także przedmiotów wartościowych i większych kwot pieniędzy;
2) przynoszenia na zajęcia organizowane przez szkołę papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych;
3) palenia papierosów, picia alkoholu, stosowania środków psychoaktywnych;
4) samowolnego wychodzenia z sal albo oddalania się od klasy (grupy) bez zezwolenia nauczyciela (opiekuna);
5) samowolnego opuszczania szkoły;
6) zachowań, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia bądź życia ucznia albo innych osób.
4. Ubiór ucznia w szkole powinien być czysty i estetyczny. Uczniów obowiązuje:
1) strój szkolny: krawat – podczas uroczystości szkolnych, konkursów i we wszystkich sytuacjach określonych w bieżących zarządzeniach dyrektora, a także podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz;
2) strój sportowy, ustalony przez nauczyciela wychowania fizycznego.
5. Rodzice ucznia są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
6. Nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych organizowanych przez szkołę usprawiedliwia wychowawca klasy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców lub przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, także przy wykorzystaniu e-usprawiedliwienia w dzienniku elektronicznym.
7. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczeń lub jego rodzice przekazują wychowawcy w ciągu 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły. W przypadku niedotrzymania tego terminu nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych staje się nieobecnością nieusprawiedliwioną.
8. Uczeń może zostać zwolniony z jednej lub kilku lekcji albo z innej formy zajęć zaplanowanych w danym dniu, na podstawie pisemnego wniosku rodziców przedstawionego dyrektorowi lub wychowawcy klasy. O zwolnieniu ucznia z zajęć decyduje dyrektor lub wychowawca klasy, ewentualnie zastępujący ich nauczyciel.

§ 38

1. Podczas trwania lekcji, spotkań, uroczystości i innych form zajęć organizowanych przez szkołę uczniów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W czasie trwania zajęć telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne winny być zdeponowane w Sekretariacie szkoły.
2. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia może zezwolić uczniowi na użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
3. Fotografowanie, filmowanie bądź nagrywanie osób, zdarzeń, wypowiedzi, materiałów itp. może odbywać się wyłącznie za wiedzą i przyzwoleniem osób, których to dotyczy.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez ucznia warunków wyjątkowego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć organizowanych przez szkołę, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel może zatrzymać telefon lub urządzenie elektroniczne do zakończenia zajęć.

§ 39

1. Skargi i wnioski dotyczące naruszania praw dziecka i praw ucznia przez innego ucznia, nauczyciela lub pracownika szkoły rozpatruje i załatwia dyrektor.
2. Skargi i wnioski dotyczące naruszania praw dziecka i praw ucznia przez dyrektora rozpatruje Małopolski Kurator Oświaty.
3. Skarga lub wniosek może być wniesiona pisemnie albo za pomocą poczty elektronicznej. Skargę lub wniosek można również złożyć w formie ustnej do protokołu. W przypadku złożenia skargi lub wniosku w formie ustnej, przyjmujący skargę sporządza protokół, w którym zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
4. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Do organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków mają zastosowanie przepisy ustawy kodeks postępowania administracyjnego.
6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub kradzież pieniędzy albo wartościowych przedmiotów przyniesionych do szkoły przez ucznia.
7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez ucznia książki albo innej publikacji będącej własnością szkoły, rodzice ucznia zobowiązani są do odkupienia publikacji lub do zwrócenia szkole kwoty równej jej cenie.
8. W przypadku wyrządzenia przez ucznia szkody, w tym zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, rodzice powinni zwrócić koszty naprawy lub równowartość zniszczonego mienia.

§ 40

1. Uczeń może zostać nagrodzony w szczególności za:
1) rzetelną naukę, postępy w nauce, a także pokonanie słabości, trudności lub ograniczeń;
2) koleżeńską lub obywatelską postawę;
3) pracę społeczną na rzecz szkoły lub innych osób;
4) aktywny udział w życiu klasy lub szkoły;
5) godne reprezentowanie szkoły, budowanie jej wizerunku i dobrego imienia;
6) rozwijanie własnych uzdolnień i zainteresowań;
7) sukcesy w konkursach, zawodach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć;
2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:
1) pochwała nauczyciela;
2) pochwała wychowawcy;
3) pochwała wychowawcy w formie pisemnej odnotowana w dzienniku lekcyjnym;
4) ustna pochwała dyrektora wobec ogółu uczniów;
5) list pochwalny dyrektora dla ucznia;
6) nagroda książkowa, rzeczowa lub inna uroczyście wręczana na ogólnym zebraniu uczniów, nauczycieli i rodziców;
7) list gratulacyjny dyrektora dla rodziców;
8) sfinansowanie, w zależności od możliwości szkoły, kosztu wybranego przez ucznia kursu, obozu lub wycieczki;
9) ulga lub zwolnienie z opłat czesnego.
3. List pochwalny otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie IV, V, VI, VII lub VIII uzyskał z zajęć edukacyjnych co najmniej dwie oceny celujące, pozostałe oceny bardzo dobre oraz wzorową ocenę zachowania.
4. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie IV, V , VI, VII lub VIII uzyskał z zajęć edukacyjnych co najmniej trzy oceny celujące, pozostałe oceny bardzo dobre oraz wzorową ocenę zachowania.
5. Nagrody, o których mowa w ust. 2 pkt. 4-9, przyznaje dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek wychowawcy lub nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 2 pkt. 9, następuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, za zgodą osoby prowadzącej.
7. Informację o udzieleniu uczniowi nagrody wychowawca wpisuje do dziennika lekcyjnego. O udzielonej uczniowi nagrodzie wychowawca informuje rodziców.
8. Uczeń może nie przyjąć przyznanej nagrody, informując o tym podmiot, który nagrodę przyznał (dyrektora, wychowawcę, nauczyciela).
9. Uczeń może wnieść zastrzeżenie do przyznanej nagrody, powiadamiając o tym (ustnie lub pisemnie) podmiot, który nagrodę przyznał (dyrektora, wychowawcę, nauczyciela). Podmiot ów może rozważyć przyznanie satysfakcjonującej ucznia nagrody lub odstąpić od jej przyznania, uzasadniając swoją decyzję.

§ 41

1. Za nieprzestrzeganie zasad moralnych, zasad współżycia społecznego lub obowiązków, o których mowa w § 37 ust. 2–4 oraz w § 38 statutu, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem nauczyciela;
2) upomnieniem nauczyciela w formie uwagi wpisanej do klasowego zeszytu spostrzeżeń;
3) upomnieniem wychowawcy w formie uwagi wpisanej do dziennika lekcyjnego;
4) naganą wychowawcy;
5) naganą dyrektora;
6) naganą dyrektora udzieloną publicznie;
7) skreśleniem z listy uczniów.
2. Niezależnie od udzielenia kar, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może:
1) przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z uczniem;
2) przedstawić uczniowi i jego rodzicom kontrakt określający zobowiązania ucznia oraz formy wsparcia w ich realizacji ze strony szkoły;
3) zdecydować o zawieszeniu, na czas ściśle określony, możliwości udziału ucznia w wycieczkach innych niż przedmiotowe, a także w uroczystościach lub imprezach.
3. Kary i działania, o których mowa w ust. 1 i 2, są środkami wychowawczymi, które winny spowodować oczekiwaną zmianę w zachowaniu ucznia. Informację o udzieleniu uczniowi kary nauczyciel lub wychowawca wpisuje odpowiednio do klasowego zeszytu spostrzeżeń lub dziennika lekcyjnego. O udzieleniu uczniowi kary wychowawca informuje rodziców.
4. Dyrektor może skreślić ucznia z listy w przypadku stwierdzenia:
1) rażących albo uporczywych zachowań stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia bądź życia;
2) rażącego lub uporczywego naruszania przez ucznia zasad współżycia społecznego;
3) konfliktu z prawem, popełnienia przez ucznia czynu karalnego;
4) stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji, w tym deprawującego wpływu na innych uczniów wyrażającego się np. zażywaniem, sprzedażą bądź pośredniczeniem przy sprzedaży środków odurzających, spożywaniem alkoholu itp.;
5) nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez okres dłuższy niż półtora miesiąca;
6) zalegania przez rodziców z opłatą czesnego – na wniosek osoby prowadzącej, gdy wezwanie do wyrównania zaległości nie przyniosło efektów.
5. Karę, o której mowa w ust. 4, stosuje się w przypadku, gdy szkoła wyczerpała możliwości osiągnięcia korzystnych zmian w zachowaniu ucznia – zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły oczekiwanych efektów, a dalszy pobyt ucznia w szkole może wywrzeć negatywny wpływ na innych uczniów albo zagrażać ich bezpieczeństwu psychicznemu lub fizycznemu.
6. Przed sformułowaniem wniosku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor może zasięgnąć opinii rady pedagogicznej.
7. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci oddziału przedszkolnego w przypadku:
1) zachowań dziecka godzących w bezpieczeństwo innych dzieci, gdy wyczerpane zostały możliwości zmiany zachowania dziecka;
2) nieusprawiedliwionej ciągłej nieobecności na obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez okres dłuższy niż półtora miesiąca;
3) zalegania przez rodziców z opłatą czesnego – na wniosek osoby prowadzącej, gdy wezwanie do wyrównania zaległości nie przyniosło efektów.
8. O skreśleniu dziecka z listy dzieci oddziału przedszkolnego oraz o skreśleniu ucznia z listy dyrektor powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w której obwodzie odpowiednio dziecko lub uczeń mieszka.
9. W przypadku naruszania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych lub obowiązków ucznia, w tym zwłaszcza zachowań godzących w dobro ucznia, dobro szkoły lub dobro innych osób, dyrektor, po zasięgnięciu opinii osoby prowadzącej, może zaproponować rodzicom rozwiązanie umowy o naukę w szkole.
10. Niezależnie od dostępnych szkole środków wychowawczych, w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich dyrektor powiadamia o zachowaniu lub sytuacji ucznia odpowiednio sąd rodzinny albo organy ścigania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zwrócić się do sądu rodzinnego o rozpoznanie sytuacji dziecka, o zbadanie, czy władza rodzicielska wykonywana jest zgodnie z interesem dziecka lub o zastosowanie środków wychowawczych innych niż dostępne szkole.
11. 1. Stosownie do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 179 poz. 1485 z późniejszymi zmianami) zabrania się uczniom podejmowania jakichkolwiek czynności polegających bezpośrednio lub pośrednio na samodzielnym lub z pomocą innych osób wytwarzaniu, przetwarzaniu, przerabianiu, zbywaniu, nabywaniu, udostępnianiu, przechowywaniu, posiadaniu, ułatwianiu albo umożliwianiu użycia lub też nakłanianiu do użycia wszelkich narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych – zarówno na terenie szkoły, jak też poza szkołą.
11. 2. Uczeń naruszający zakaz określony w ust. 11.1, poza konsekwencjami przewidzianymi w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że ze względu na okoliczności sprawy wymierzenie innej kary regulaminowej, albo odstąpienie od jej wymierzenia, byłoby bardziej uzasadnione. Złagodzenie czy odstąpienie od kary nie może być zastosowane wobec uczniów handlujących wymienionymi w ust. 11.1 substancjami i środkami.
11. 3. Uczeń zażywający w celach niemedycznych, bez względu na czas, miejsce, rodzaj, ilość i sposób użycia, narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze, podlega karom regulaminowym (dyscyplinarnym), do skreślenia z listy uczniów włącznie, niezależnie od rygorów przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, włącznie z powiadomieniem organów ścigania.
11. 4. Środkami zastępczymi są wszelkie substancje w każdym stanie fizycznym, które są szkodliwe dla zdrowia i są używane w celach niemedycznych dla odurzenia.
11. 5. Wobec ucznia zażywającego w celach niemedycznych narkotyki, środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze, który poddał się odpowiedniej terapii medycznej, decyzja o skreśleniu z listy uczniów może być zawieszona, a po pozytywnym zakończeniu leczenia – cofnięta. Uczeń taki zobowiązany jest też do podpisania zobowiązania do zachowania całkowitej abstynencji narkotykowej.
11. 6. Przyjmuje się następujące zasady postępowania wobec uczniów podejrzanych o zażywanie w celach niemedycznych narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych:
1. skierowanie na przeprowadzane przez lekarza szkolnego w obecności psychologa szkolnego lub wychowawcy (upoważnionego przez dyrektora członka rady pedagogicznej) nieinwazyjne badania na obecność w organizmie wymienionych powyżej substancji,
2. badanie może się odbyć wyłącznie za zgodą rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów). W wypadku braku zgody rodzica/rodziców na przeprowadzenie badania szkoła może skreślić ucznia z ewidencji,
3. uczeń, u którego w wyniku badania stwierdzono obecność wymienionych powyżej substancji, za zgodą rodziców jest kierowany na odpowiednią terapię. Wyboru ośrodka terapeutycznego (terapeuty) dokonuje szkoła lub rodzice w porozumieniu z psychologiem szkolnym. Wobec ucznia, który podda się leczeniu, szkoła może zastosować postanowienia ust. 11.5,
4. brak zgody rodziców na przeprowadzenie terapii daje podstawę do skreślenia ucznia z ewidencji,
5. w celu kontroli efektów podjętej terapii lekarz szkolny może w każdym czasie przeprowadzić badania, o których mowa w ust. 11.6.1. Badanie kontrolne musi być przeprowadzone zgodnie z procedurą opisaną w ust. 11.6.1 i 11.6.2, łącznie z konsekwencjami wynikającymi z braku zgody rodziców na badanie.
12. W przypadku kar, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zastosowaniu kary, do dyrektora.
13. W przypadku kar, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę, w terminie 7 dni od uzyskania informacji o zastosowaniu kary, do osoby prowadzącej.
14. Od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 7
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 42

1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci podlegające obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Do klasy pierwszej przyjmowane są:
1) dzieci legitymujące się zaświadczeniem o odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieci, które uczęszczały do przedszkola (szkoły) za granicą – na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez przedszkole (szkołę) za granicą.
3. Do klas programowo wyższych przyjmowani są, z zastrzeżeniem ust. 4:
1) uczniowie szkoły podstawowej – na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2) uczniowie, którzy uczęszczali do szkoły za granicą – na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
4. W przypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej:
1) różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia;
2) warunkiem przyjęcia może być również pozytywny wynik egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, a których realizacja już się zakończyła.

§ 43

1. Dyrektor przyjmuje ucznia do szkoły na podstawie:
1) pisemnego wniosku rodziców;
2) dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 42ust. 2 lub 3;
3) rozmowy z kandydatem i jego rodzicami;
4) umowy o naukę zawartej pomiędzy osobą prowadzącą a rodzicami;
5) dowodu uiszczenia opłaty wpisowej.
2. W przypadku kandydata do klasy pierwszej dyrektor uwzględnia ponadto opinię psychologa dotyczącą poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej dziecka.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2, psycholog wyraża na podstawie rozmowy i obserwacji dziecka przeprowadzonej w obecności rodziców.

Rozdział 8
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 44

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 45

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki nauczyciel powinien brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
4. Nauczyciele do 20 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Wychowawca klasy do 20 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Informacje, o których mowa w ust. 4, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub strony internetowej szkoły albo w formie zapisów w zeszycie przedmiotowym.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy przekazują uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.
8. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
9. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i w ust. 4 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Kopię wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i w ust. 9, nauczyciel przekazuje dyrektorowi.
11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
12. Ustalona przez nauczyciela ocena winna być uzasadniona w postaci pisemnej recenzji lub informacji o przyjętej skali procentowej (punktowej) w przypadku pracy pisemnej. Ocenę wypowiedzi ustnej (prezentacji multimedialnej) nauczyciel uzasadnia ustnie, informując ucznia o zastosowanych kryteriach oceny. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do wymagań edukacyjnych oraz rozpoznanych osiągnięć i postępów ucznia w nauce.
13. Poprawioną i ocenioną pracę pisemną nauczyciel oddaje uczniowi, który zabiera ją do domu, aby zapoznali się z nią również rodzice. Nauczyciel może ustalić obowiązek zwrotu pracy w określonym terminie.

§ 46

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 47

1. Rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz ocenianie bieżące ma charakter ciągły i systematyczny.
2. Nauczyciele ustalają oceny bieżące na podstawie odpowiednio dobranych form sprawdzania wiadomości i umiejętności, w szczególności uwzględniając:
1. formy pisemne:
a) pisemne prace klasowe, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych,
b) kartkówki, obejmujące materiał nauczania z nie więcej niż trzech ostatnich lekcji,
c) dyktanda,
d) prace o charakterze projektowym – referaty, opracowania, własna twórczość;
2. formy ustne;
3. formy praktyczne, doświadczalne i sprawnościowe, szczególnie w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego.
3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona lekcją powtórzeniową oraz podaniem kryteriów oceny.
4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, również wymagają zapowiadania.
5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
7. Nauczyciele ustalają oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć, wpisują te oceny do dziennika lekcyjnego oraz informują o nich uczniów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty sprawdzianu.

§ 48

1. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może być zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i w sposób ustalony przez nauczyciela.
2. Zasada, o której mowa w ust. 1, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy wymaganej przez nauczyciela.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może być zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i w sposób uzgodniony z uczniem.
4. W ciągu trzech kolejnych dni po powrocie do szkoły ucznia, którego nieobecność na zajęciach trwała co najmniej tydzień, nauczyciele, na prośbę ucznia, nie stawiają temu uczniowi ocen bieżących.
5. Zasada, o której mowa w ust. 4, ma również zastosowanie w przypadku ucznia, który znalazł się w trudnej sytuacji losowej.

§ 49

1. Począwszy od klasy IV roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – l.
2. Począwszy od klasy IV śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6; stopień minus celujący – –6
2) stopień plus bardzo dobry – +5;
3) stopień bardzo dobry – 5; stopień minus bardzo dobry – –5
4) stopień plus dobry – +4;
5) stopień dobry – 4; stopień minus dobry – –4
6) stopień plus dostateczny – +3;
7) stopień dostateczny – 3; stopień minus dostateczny – –3
8) stopień plus dopuszczający – +2;
9) stopień dopuszczający – 2; stopień minus dopuszczający – –2
10) stopień niedostateczny – l.
3. Znak „+” przy ocenie oznacza, że uczeń spełnił wszystkie wymagania na daną ocenę oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą. Znak „–” oznacza, że uczeń zasadniczo spełnił wymagania na daną ocenę, ale w jakiś mniej znaczących wymaganiach miał pewne braki.
4. Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali określonej w ust. 1 i 2, jak również za pomocą:
a) oceny słownej – odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia oraz jego zachowania i trudności w procesie uczenia się;
b) oceny wspierającej – odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia w aspekcie doceniania poprawnych rozwiązań oraz udzielania jemu pomocy i wsparcia w poszukiwaniu powodów niepowodzeń i niwelowaniu ich;
c) oceny kształtującej – wypracowywania warunków wspierających efektywne uczenie się i pracę nad sobą ucznia i wspieraniu ucznia w planowaniu jego nauki
5. W przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i nd, a także znaków „+” lub „-” oraz „T” lub „jn”. Wszelkie inne skróty używane w dzienniku lekcyjnym należy opatrzyć legendą.
6. Wprowadza się symbol zero „0” stosowany w wypadku, gdy uczeń nie zgłosi się na zapowiedziany pisemny sprawdzian wiadomości.
7. W klasach I-III oceny bieżące ustala się w formie oceny opisowej, słownej, wpierającej i kształtującej.
8. W klasach I-III bieżąca informacja o osiągnięciach i postępach dziecka w nauce wyrażana jest w formie symboli i znaków ustalonych przez nauczycieli.

§ 50

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
2. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VIII polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali określonej odpowiednio w § 49 ust. 2 i § 51 ust. 2 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Śródrocznym ocenom klasyfikacyjnym z zajęć edukacyjnych wyrażonym w skali numerycznej towarzyszą oceny opisowe.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala rada pedagogiczna na zebraniu plenarnym rozpoczynającym dany rok szkolny.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust. 1.
5. W klasach I-III roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
6. Począwszy od klasy IV klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w § 49 ust. 1 i § 51 ust. 2.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 51

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów, z uwzględnieniem ust. 1 i 2 oraz obowiązków ucznia określonych w § 37, ustalają wychowawcy klas.
4. W klasach I-III zachowanie ucznia ocenia się na bieżąco według następującej skali:
1) A – wzorowo się zachowujesz i jesteś przykładem dla innych;
2) B – dobrze się zachowujesz, staraj się dotrzymywać obietnic i zobowiązań;
3) C – przemyśl swoje postępowanie i postaraj się zachowywać tak, aby nie sprawiać przykrości innym.
5. Począwszy od klasy IV wychowawcy są zobowiązani, co najmniej trzy razy w okresie, ustalić i wpisać do dziennika lekcyjnego bieżące oceny zachowania uczniów, według skali, o której mowa w ust. 2. Spostrzeżenia o zachowaniu ucznia, z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w ust. 1, nauczyciele na bieżąco wpisują do dzienniczka ucznia.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 55.

§ 52

1. W terminie ustalonym przez dyrektora, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawca klasy informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
3. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca klasy bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i wpisuje go uczniowi do dzienniczka ucznia w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczniowie zwracają wychowawcy nie później niż w ciągu dwóch dni od daty przekazania wykazu.
4. W wypadku wprowadzenia dziennika elektronicznego za jego pośrednictwem rodzice będą informowani o przewidywanych ocenach rocznych. Zapewnienie rodzicowi przez szkołę dostępności do internetowego wykazu ocen (opłacenie dostępu, wygenerowanie i dostarczenie kodów dostępu) zwalnia szkołę z powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach rocznych w sposób opisany w ust.3.
5. Skuteczne przekazanie informacji o przewidywanych dla każdego ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych jest zadaniem wychowawcy klasy, a fakt przekazania informacji wychowawca dokumentuje w sposób ustalony przez dyrektora.

§ 53

1. W ciągu trzech dni od daty przekazania uczniowi przez wychowawcę klasy informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub do wychowawcy klasy z ustnym lub pisemnym wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel:
1) podtrzymuje przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
2) ustala ocenę wyższą od przewidywanej, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że
a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania jego osiągnięć edukacyjnych,
b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
3. Dodatkowe sprawdzenie osiągnięć edukacyjnych ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu trzech dni od daty złożenia wniosku.
4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca:
1) podtrzymuje przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
2) ustala ocenę wyższą od przewidywanej – jeśli stwierdzi, że nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania.
5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w zeszycie przedmiotowym lub dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
6. Ustalone dla uczniów roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele wpisują do dziennika lekcyjnego w terminie ustalonym przez dyrektora.

§ 54

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
6. Zadania do części pisemnej i ustnej egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje egzaminator i przedstawia je dyrektorowi do zatwierdzenia.
7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 55.
8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 i § 57 ust. 1.
9. Uczeń i jego rodzice mogą zapoznać się szczegółowo z dokumentacją egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w siedzibie szkoły.
10. W przypadkach usprawiedliwionej dłuższej nieobecności ucznia (np. z powodu choroby, pobytu za granicą w związku z obowiązkami pracowniczymi rodziców) zachowuje on status ucznia i podlega ustalonym w szkole zasadom klasyfikowania i promowania.

§ 55

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. Skład komisji, o których mowa w ust. 2, oraz zasady ich działania określają odrębne przepisy.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1.
6. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 56

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
4. Uczeń klasy IV-VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 57 ust. 5 oraz § 51 ust. 9.
5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 57 ust. 5.

§ 57

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w trakcie nauki w klasach IV-VIII promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 58

1. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie ósmej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 56 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 51 ust. 9;
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w klasie ósmej, przeprowadzanego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

Rozdział 9
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

§ 59

1. Podstawowe założenia

1). Wychowanie to proces długi i niezwykle skomplikowany, toteż realizacja założonych w Szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym celów musi być prowadzona rozważnie i w sposób zindywidualizowany, i to zarówno ze względu na osobę wychowującego, jak i wychowanka.
2). Bezwzględny priorytet w wychowaniu ma dom rodzinny ucznia, szkoła wspomaga rodzinę, choć bez wątpienia w sferze rozwijania kontaktów społecznych ucznia
i poszerzania jego wiedzy i umiejętności przypada jej rola główna.
3). W zakresie wychowania Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny winien być skupiony wokół wybranych wartości, musi też uwzględniać zasadę integralności osoby ludzkiej. Chodzi m.in. to, aby uczeń miał możliwość całościowego rozwoju: sfery ducha, woli, intelektu i ciała. Z drugiej strony ważne jest, aby i wcielający Program w życie nauczyciel realizował się jako „pełny” człowiek, w wychowaniu bowiem najważniejsza jest osobowość nauczyciela – mistrza. A zatem najlepiej, jeśli jest to osoba łącząca walory intelektu z bogactwem ducha i etycznością postępowania. Istotne też, aby nauczyciel nie był (lub nie czuł się) zmuszony do przyjmowania fałszywych póz, udawania kogoś innego, ostrego rozgraniczania wyznawanego przez siebie „prywatnie” systemu wartości od oczekiwanego przez szkołę (i wymaganego od wychowanków), narzuconego niejako przez pełnioną rolę społeczną. Mimo iż są to sprawy bardzo złożone i nierzadko drażliwe, społeczność szkolna nie może od nich uciekać.
4). Przyjęty w szkole program wychowawczo-profilaktyczny musi być zintegrowany z programem dydaktycznym i realizowany nie tylko w trakcie tzw. „godzin do dyspozycji wychowawcy”, ale w czasie wszystkich form i typów zajęć przez wszystkich uczących.
5). Trudno będzie osiągnąć zamierzone w Programie cele, jeśli nie dojdzie do współpracy całego zespołu nauczycielskiego i jeśli nie uda się wypracować w pełni podmiotowego traktowania ucznia i rzeczywistej wspólnoty wychowujących
i wychowywanych. Przy czym trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż ostatni postulat nie oznacza lansowania idei „kumplowania się” nauczycieli i uczniów, nikt i nic nie zastąpi nauczyciela w roli świadomego celów (i – oby jak najczęściej – obdarzonego autorytetem wiedzy, życiowej mądrości i postawy moralnej) przewodnika w procesie wychowania.
6). Konkretne zadania i działania wynikające z przyjętego programu wychowawczo-profilaktycznego muszą uwzględniać autentyczne potrzeby rozwojowe wychowanków, a nie np. zalecenia czy sugestie ideologów, niezależnie od tego, jaką orientację reprezentują. Bezwzględnie należy unikać upolityczniania i ideologizowania procesu wychowawczego.

§ 60

1.Cele wychowania

1). Oto lista zasadniczych celów ogólnych, jakie należy osiągnąć w wyniku realizacji Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie wychowania:
a) zapewnić harmonijny rozwój ucznia: jego sfery intelektualnej, moralnej, emocjonalno – sensualistycznej, wolicjonalnej i biofizycznej;
b) ułatwić uczniowi orientację w świecie fundamentalnych wartości i pomóc
w określeniu swojego do nich stosunku, wprowadzić w złożony proces hierarchizowania i oceniania wartości;
c) wspomagać proces krystalizowania się w świadomości ucznia (m.in. za sprawą rodziny) wizji celu i sensu życia;
d) pomóc w wypracowaniu przez wychowanka optymalnej sieci relacji społecznych
(w różnych przekrojach – grupa rówieśnicza, społeczność dorosłych, grupy z jakiś względów odmienne etc).

§ 61

1. Zadania wychowawcze szkoły.

1. Do ważniejszych szczegółowszych zadań wychowawczych szkoły zaliczyć należy:

a) pomoc wychowankowi w wypracowaniu właściwej hierarchii celów życiowych;
b) umacnianie postawy rzeczywistej tolerancji wobec odmiennych niż własne przekonań – światopoglądowych, religijnych, politycznych itp. (co nie może oznaczać pobłażania dla postaw i przekonań zagrażających np. ładowi społecznemu, zdrowiu czy demokracji), a także względem odmiennych ras, kręgów kulturowych i zachowań seksualnych;
c) kształtowanie właściwej postawy moralnej;
d) wyrabianie umiejętności korzystania z dobrodziejstw wolności, która nie może być pojmowana jako brak hamulców i zasad;
e) poznanie źródeł i znaczenia symboliki religijnej i narodowej, wyrabianie szacunku do wartości religijnych i narodowych;
f) rozwijanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, wspólnoty narodowej i państwowej, „rodzinnej Europy”, świata;
g) wzmacnianie poszanowania tradycji i kultury w różnych wymiarach: tradycji i kultury rodzinnej, lokalnej, narodowej, rozwijanie tożsamości narodowej z jednoczesnym unikaniem postaw ksenofobicznych;
h) wspieranie rozwoju uczuć wyższych: miłości, przyjaźni, koleżeństwa, współczucia, solidarności;
i) kształtowanie wrażliwości na potrzeby i troski drugiego człowieka, poszanowanie jego godności przy jednoczesnym dostrzeganiu potrzeb i praw własnych oraz domaganiu się szacunku dla godności własnej (empatia – asertywność);
j) wdrażanie do odpowiedzialnego i twórczego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym;
k) zapoznawanie z prawami obywatelskimi i ułatwianie wchodzenia w dojrzałe role społeczne;
l) kształtowanie etyki pracy, ugruntowywanie zasady przestrzegania solidności zawodowej;
ł) wzmacnianie motywacji do przestrzegania zachowań sprzyjających zdrowiu;
m) ukazywanie negatywnych skutków patologicznych postaw (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, rozwiązłość) i organizacji (np. sekty, młodzieżowe subkultury);
n) pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości;
o) wzmacnianie wrażliwości na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych
i starszych;
p) kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami;
r) wzmacnianie akceptacji ciała, ochrona intymności;
s) uwrażliwianie na przestrzeganie zasad higieny ciała i umysłu;
t) wyrabianie odporności na stres;
u) propagowanie zasad racjonalnego, zdrowego żywienia;
w) rozwijanie umiejętności organizacji czasu wolnego;

§ 62

1. Treści – hasła programowe

1. Świat wartości.

a) Program wychowania oparty jest na określonym zespole elementarnych wartości. Wyznaczają one aksjologiczną przestrzeń wychowawczej aktywności szkoły,
a zasadnicza rola wychowawcy polega na pomocy wychowankowi w uzyskaniu orientacji
w tej przestrzeni i wyrabianiu umiejętności oceny tworzących ją elementów oraz ich hierarchizowania. Listę wartości otwiera wiara w Boga z jednoczesnym wymogiem pełnej tolerancji dla innych opcji światopoglądowych. Czy wiara w Boga ułatwia czy utrudnia życie? Jakie korzyści dla rozwoju osobowości daje wiara w Boga? Szkoła winna dać uczniowi szansę poznania tych korzyści (np. poprzez organizację nieobligatoryjnych lekcji religii), nie może jednak narzucać postawy konfesyjnej (nasza szkoła nie jest szkołą wyznaniową). Konieczna jest też refleksja nad korpusem wartości stanowiących busolę w życiu człowieka – ateisty.
b) Spośród innych istotnych wartości trzeba wymienić: wolność, rodzinę, honor, miłość, przyjaźń, prawość, patriotyzm, prawdę, dobro, odpowiedzialność za słowa i działanie, szacunek dla drugiego człowieka i poszanowanie jego własności, sprawiedliwość, demokrację, godność, samorealizację.

2. Dziedzictwo – tradycja – kultura.

a) Skąd przychodzę? Rodzina – mała ojczyzna – ojczyzna.
b) Tradycje wyznaczające sposoby zachowań i system wartości człowieka.
c) Święta i obrzędy.
d) Dziedzictwo kulturowe w skali mikro i makro (tradycje i dorobek kulturowy rodzinnego domu, regionu, ojczyzny, kręgu kulturowego basenu Morza Śródziemnego).
e) Współczesne życie kulturalne miasta i regionu.
f) Kultura osobista.

3. Rodzina.

a) Ja a moja rodzina – typy relacji.
b) Miłość jako fundament rodziny a tzw. wolna miłość.
c) Znaczenie rodziny w życiu człowieka, problem „człowieka znikąd”.
d) Funkcje rodziny, rola wartości społecznych, moralnych i religijnych w życiu rodziny.
e) Zagrożenia dla współczesnej rodziny.
f) Moje prawa – Konwencja Praw Dziecka.
g) Moje osobiste szczęście i pomyślność a pomyślność i szczęście najbliższych.
h) Wolność jednostki a zobowiązania wynikające z więzi rodzinnych.
i) Odpowiedzialność za rodzinę.
j) Znaczenie prawdy i uczciwości w życiu rodzinnym i społecznym.
k) Szacunek dla starszych członków rodziny i społeczeństwa.
l) Stosunek do człowieka cierpiącego w rodzinie i społeczeństwie.
ł) Współpraca domu i szkoły w procesie wychowawczym.
m) Dojrzewanie seksualne a dojrzałość emocjonalna i społeczna.
n) Umiejętności sprzyjające właściwej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów
w obrębie rodziny i innych grup społecznych.

4. Ojczyzna.

a) Wolność ojczyzny jako dar i zadanie.
b) Postawa patriotyczna wobec idei jednoczącej się Europy. Patriotyzm na co dzień.
c) Miejsca pamięci narodowej. Stosunek dzieci i młodzieży do walczących o wolność ojczyzny – jak wzmocnić postawy pozytywne (szacunek, podziw, wdzięczność) a osłabić negatywne (kpina, sarkazm, ironia).
d) Powinności i prawa obywatelskie.
e) Instytucje państwa demokratycznego a interesy poszczególnych obywateli, grup społecznych czy zawodowych.
f) Bezpieczeństwo zbiorowe.
g) Etyka pracy zawodowej, odpowiedzialność i solidność w trakcie pełnienia ról społecznych i zawodowych.
h) Podejmowanie inicjatyw społecznych w środowiskach lokalnych.
i) Samorządność uczniowska szkołą samorządności obywatelskiej.

5. Ziemia.

a) Człowiek a środowisko naturalne.
b) Współczesne ruchy ekologiczne. Akcja „Sprzątanie świata”.
c) Agroturystyka.
d) Zagrożenia cywilizacyjne.

6. Rozwój wychowanków.

a) Doskonalenie własnej osobowości, umiejętność rozpoznawania swoich słabych
i mocnych stron.
b) Samorealizacja – wpływy czynników subiektywnych i okoliczności obiektywnych. Jak realizować w życiu ideę ciągłego kształcenia się, poszerzania swoich kompetencji.
c) Umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji i bycia konkurencyjnym na rynku pracy. Pożytki twórczego myślenia, wzmacniania swojej kreatywności.
d) Umiejętność rozwiązywania problemów życiowych, przezwyciężania kryzysów – gdzie szukać pomocy.
e) Inteligencja intelektualna i inteligencja emocjonalna – ich znaczenie dla pełnego
i harmonijnego rozwoju człowieka. Umiejętność radzenia sobie z emocjami negatywnymi.
f) Umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych.

§ 63

Profilaktyka i bezpieczeństwo

I. Zasadnicze treści
1. Agresja – przyczyny objawy, skutki. Przeciwdziałanie agresji, sposoby jej zwalczania, odpowiednie środki zaradcze.
2. Narkotyki, alkohol, papierosy – przyczyny używania, skutki, zapobieganie.
3. Środki odurzające – zagrożenia, przyczyny stosowania.
4. Uzależnienie od komputera.
5. Sekty i związane z nimi niebezpieczeństwa.
6. Adaptacja do nowego etapu kształcenia – integracja wewnątrzklasowa i wewnątrzszkolna.
7. Emocje warunkujące zachowanie człowieka.
8. Odpowiedni stosunek do negatywnych emocji.
9. Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
10. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
11. Stres – przyczyny występowania.
12. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych.
13. Dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną.
14. Kształtowanie cech woli i charakteru.
15. Dbałość o kulturę języka.
16. Pomoc osobom słabszym i zagrożonym.

II. Cele działań w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa
1. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu ucznia w szkole. Integracja ze społecznością szkolną.
2. Usuwanie bądź eliminowanie przyczyn agresji oraz wszelkich form niewłaściwych zachowań wobec nauczycieli i innych uczniów.
3. Diagnozowanie przyczyn ucieczek i wagarowania. Zapobieganie tym zjawiskom.
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi.
5. Zapobieganie uczestniczenia w sektach oraz grupach przestępczych.
6. Wskazywanie oraz propagowanie form spędzania czasu wolnego bez jakichkolwiek nałogów.
7. Prezentacja technik radzenia sobie z agresją własną oraz innych osób.
8. Akcentowanie wagi bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą.
9. Stworzenie możliwości udziału w różnorodnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
10. Propagowanie racjonalnego modelu zdrowego życia.
11. Budzenie i utrwalanie w uczniach zainteresowań o charakterze intelektualnym.

III. Planowane działania i terminy ich realizacji
W każdym roku szkolnym opracowywany jest szczegółowy plan działań związany z profilaktyką i bezpieczeństwem.

IV. Planowane efekty działań w sferze bezpieczeństwa
1. Pogłębienie wiedzy na temat uzależnień.
2. Poprawa sytuacji wychowawczej w zakresie:
a) relacji między uczniami;
b) kultury wypowiadania się;
c) eliminowania przejawów agresji;
d) eliminowania przejawów mobbingu;
e) dyscypliny na lekcji;
f) eliminowania spóźnień na lekcje.
3. Zmniejszenie zagrożenia sięgania przez młodzież po środki odurzające.
4. Zmniejszenie zagrożenia ulegania niebezpiecznym nałogom.
5. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród rówieśników.
6. Wypracowanie technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
7. Wzrost zainteresowań wśród wychowanków rozwijaniem swoich uzdolnień, pogłębianiem wiedzy, alternatywnymi sposobami spędzania czasu wolnego.
8. Podjęcie przez uczniów pracy nad sobą – odkrywanie i pokonywanie własnych barier, będących przyczyną problemów w kontaktach z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami.
9. Wzrost poczucia pewności siebie, a także aspiracji w kierunku lepszego i pełniejszego życia.
10. Pozyskanie rodziców do współpracy w procesie wychowania.
11. Wypracowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów i przeciwstawiania się presji środowiska.

V. Stali współpracownicy
1. Dyrektor.
2. Psycholog szkolny.
3. Nauczyciele.
4. Pozostały pracownicy zatrudnieni w szkole.
5. Lekarz.
6. Pielęgniarka.
7. Specjaliści ds. uzależnień.
8. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
9. Policja.
10. Rodzice.
11. Domy dziecka.
12. Szkoły dla niepełnosprawnych.
13. Parafia.

VI. Przeprowadzenie oceny efektów działań szkoły w zakresie bezpieczeństwa
1. Przeprowadzenie ankiet wśród młodzieży i rodziców.
2. Analiza przeprowadzonych ankiet.
3. Obserwacja zachowań.
4. Dyskusja w zespołach klasowych.
5. Gromadzenie indywidualnych spostrzeżeń.

Rozdział 10
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły

§ 64

Środki finansowe na działalność szkoły pochodzą z następujących źródeł:
1) czesne – comiesięczne opłaty za naukę wnoszone przez rodziców;
2) wpisowe – jednorazowa opłata wnoszona przez rodziców przy zapisie do szkoły;
3) inne źródła, takie jak darowizny, zapisy, dobrowolne wpłaty rodziców i sponsorów;
4) dotacja uzyskiwana na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 65

1. Wpisowe wpłacane jest jednorazowo na cały okres nauki w szkole. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
2. Wysokość czesnego i wpisowego może być zróżnicowana w poszczególnych latach szkolnych. Wysokość czesnego i wpisowego na kolejny rok szkolny ustala osoba prowadząca.

3. Czesne płatne jest do 10 dnia każdego miesiąca w ciągu całego roku kalendarzowego.
4. Czesne i wpisowe przyjmowane są przez sekretariat szkoły, bądź wpłacane na wskazane konto bankowe.
5. Wpłacane kwoty nie podlegają zwrotowi.
6. Jeśli darowizny rodziców na rzecz szkoły przekraczają trzykrotną wartość czesnego – osoba prowadząca może zwolnić tych rodziców z wniesienia czesnego w danym miesiącu.
7. Osoba prowadząca, uwzględniając stan finansowy szkoły i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może ufundować stypendium lub obniżyć wysokość czesnego dla tych uczniów, których rodzice znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.
8. Czesne powinno być wpłacane terminowo tak, by umożliwić szkole wywiązywanie się z terminowych płatności. W przypadku dokonania wpłaty czesnego z opóźnieniem osoba prowadząca może naliczyć odsetki za każdy dzień zwłoki, według zasad określonych w umowie o naukę.
9. Zaleganie przez rodziców z opłatą czesnego może stanowić podstawę do skreślenia ucznia z listy uczniów oraz do zerwania umowy o naukę w szkole.

§ 66

1. Rodzice ponoszą koszty związane z niektórymi formami realizacji zadań szkoły. Dodatkowo opłacane są przez rodziców w szczególności wycieczki, a także podręczniki, zeszyty, przybory szkolne i stroje sportowe.
2. W wypadku realizowania przez ucznia indywidualnego programu lub toku nauki, a także indywidualnego nauczania czesne, o którym mowa w § 64 pkt. 1, ustala się w odpowiednio wyższej wysokości.
3. Rodzice mają prawo do informacji o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn celowych na rzecz szkoły.

Rozdział 11
Organizacja oddziału przedszkolnego

§ 67

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 16 osób.
2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Oddział przedszkolny funkcjonuje w okresie od 1 września do końca zajęć dydaktycznych w szkole.
4. Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
5. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
6. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
8. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci stosuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w oddziale przedszkolnym w rozliczeniu tygodniowym:
1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę;
2) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
9. Poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na wniosek rodziców w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć artystycznych, nauki języka angielskiego i religii, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 30 minut.

§ 68

1. Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza, w sposób uzgodniony z dyrektorem, analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną).

§ 69

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub przez osobę upoważnioną przez rodziców na piśmie.
2. Osoba upoważniona do przyprowadzania dziecka do oddziału przedszkolnego przekazuje je pod opiekę nauczycielowi.
3. Osoba upoważniona do odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego przejmuje nad nim opiekę bezpośrednio od nauczyciela.
4. Rodzice lub osoby upoważnione odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego w ciągu 15 minut po zakończeniu zajęć zaplanowanych w danym dniu. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców lub upoważnioną osobę opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel.
W przypadku, gdy rodzice lub upoważniona osoba nie przejmą opieki nad dzieckiem w ustalonym czasie, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi, który zapewnia dziecku opiekę do czasu przekazania go pod opiekę rodziców lub upoważnionej osoby

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§ 70

1. Statut szkoły może zostać zmieniony przez osobę prowadzącą z własnej inicjatywy lub na wniosek organu szkoły.
2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z przepisami prawa.
3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim zainteresowanym, w szczególności rodzicom, uczniom i nauczycielom.

§ 71

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty i nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 72

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 73

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. Sztandar i godło podlegają szczególnej ochronie. Sztandar jest prezentowany publicznie przez poczet sztandarowy w trakcie najważniejszych uroczystości szkolnych. Godło stosowane jest na oficjalnych drukach i dokumentach.

§ 74

1. Osoba prowadząca może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji rodziców oraz Prezydenta Miasta Krakowa.
2. W przypadku likwidacji dokumentację przebiegu nauczania szkoły przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

§ 75

Statut wchodzi w życie z dniem nadania.

Kraków 14.03.2023