System oceniania

CODZIENNA PRACA UCZNIÓW W KLASACH 1-3 (PO OBSERWACJI) OCENIANA JEST W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI OZNACZANE SĄ DLA UŁATWIENIA SYMBOLAMI I KOLORAMI, JEDNAK SAM OPIS JEST OCENĄ WŁAŚCIWĄ:

Poziom powyżej oczekiwań, kolor niebieski (powyżej przeciętnej)– uczeń włożył maksymalny wysiłek w opanowanie umiejętności i wiadomości wykraczających ponad podstawę programową. (np. po klasie 1: Uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100)

Poziom zgodności z oczekiwaniami, kolor żółty (w normie) – uczeń włożył wystarczający  wysiłek w opanowanie określonych umiejętności i wiadomości które są zgodne z podstawą programową. (np. po klasie 1: Uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20)

Poziom poniżej oczekiwań, kolor różowy (poniżej przeciętnej) – uczeń nie opanował określonych umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej. (np. po klasie 1: Uczeń nie potrafi liczyć w zakresie 10, nawet na konkretach)

Ocenianie ma na celu dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ponadto w klasach 1-3  informuje się ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie w sposób określony przez nauczyciela aby pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, zachęcać do obowiązkowości oraz by go motywować do dalszej, systematycznej pracy.

Ocenianie wewnątrzszkolne


§ 21

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie. Szczegółowe zasady przyjętego w szkole systemu oceniania ujmuje szkolny system oceniania, zatwierdzany przez radę pedagogiczną.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 22

Ocenianie służy następującym celom:

1) Informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
2) Pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) Motywowaniu ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) Dostarczaniu rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) Umożliwieniu nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 23

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i rodziców w trybie określonym w paragrafie 25 i 27.
2) Bieżące ocenianie oraz śródroczne i roczne ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej w paragrafie 24.
3) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w paragrafie 30 i ustalanie ocen klasyfikacyjnych.
4) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5) Ustalania warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 24

Skala ocen

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: jesienny i wiosenny. Datę zakończenia okresu jesiennego ustala rada pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu, rozpoczynającym dany rok szkolny.
2. Ocena na świadectwie jest oceną za pracę całoroczną.
3. Klasyfikowanie końcowe w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
4. Ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
5. Począwszy od klasy czwartej oceny klasyfikacyjne śródroczne (za pierwszy okres) z zajęć edukacyjnych są wystawiane według następującej skali:
celujący, plus/minus bardzo dobry, bardzo dobry, plus/minus dobry, dobry, plus/minus dostateczny, dostateczny, plus/minus dopuszczający, dopuszczający, niedostateczny.
6. Oceny klasyfikacyjne roczne z zajęć edukacyjnych wystawiane są według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
7. Oprócz ocen podanych w ustępach 5 i 6 uczeń może mieć wystawione jako oceny cząstkowe: minus bardzo dobry, minus dobry, minus dostateczny. Wprowadza się też symbol zero („0”), który stosuje się w wypadku ucznia, który nie zgłosi się na zapowiedziany wcześniej pisemny sprawdzian wiadomości.
8. Wszelkie inne symbole używane w zapisach w dokumentacji szkolnej muszą być opatrzone legendą.

§ 25

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne. Ocenie klasyfikacyjnej śródrocznej z zajęć edukacyjnych wyrażonej w skali podanej w paragrafie 24, ust. 5 musi towarzyszyć ocena opisowa dostosowana do specyfiki danego przedmiotu.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Poziomy wymagań edukacyjnych odpowiadających poszczególnym ocenom nauczyciel zamieszcza w proponowanym programie nauczania.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacje, o których mowa w ust. 2 , nauczyciel przekazuje uczniom w formie ustnego wyjaśnienia w trakcie zajęć edukacyjnych, natomiast rodzicom wychowawca klasy
4. Ustalona przez nauczyciela śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33.
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad-wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 26

1. Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki oraz nauki drugiego języka obcego określają odpowiednie przepisy dla szkół publicznych.

§ 27

Zasady oceniania zachowania

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać następujące elementy: funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym; respektowanie norm współżycia społecznego; respektowanie ogólnie przyjętych norm etycznych; frekwencja na zajęciach edukacyjnych, aktywność w działalności szkoły; kulturę osobistą wobec innych uczniów i nauczycieli, zarówno w szkole, jak i poza szkołą (np. podczas wycieczki, wyjścia do teatru); stosunek do obowiązków szkolnych. Szczegółowe kryteria ustalania klasyfikacyjnej oceny zachowania zawiera Szkolny System Oceniania.
2. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalana jest według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
3. Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli w czasie indywidualnych konsultacji, samorządu klasy oraz ocenianego ucznia. Tak ustalona ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 33.

§ 28

Terminy ustalania ocen klasyfikacyjnych

1. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są o przewidywanych ocenach podczas lekcji, rodzice – przez wychowawcę klasy w formie pisemnej w dzienniczku ucznia. Rodzic winien potwierdzić własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z wpisem wychowawcy. Brak podpisu rodzica nie może być podstawą wszczęcia procedury, o której mowa w § 31.
2. W wypadku wprowadzenia dziennika elektronicznego za jego pośrednictwem rodzice będą poinformowani o przewidywanych ocenach rocznych. Zapewnienie rodzicowi przez szkołę dostępności do internetowego wykazu ocen (opłacenie dostępu, wygenerowanie i dostarczenie kodów dostępu) zwalnia szkołę z powiadamiania rodzica o przewidywanych ocenach rocznych w sposób opisany w ust. 1.

§ 29

Zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

1. Szczegółowe warunki, tryb i zasady trybu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego ustala rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 30

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych

1. Począwszy od klay IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych bądź dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Szczegóły trybu przeprowadzania egzaminu poprawkowego ustala rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
3. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 31

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Prośba może być wyrażona ustnie lub pisemnie.
3. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, jeśli w czasie pozostającym do ostatecznego ustalenia oceny spełni wymogi (np. uzupełni braki, wykona pracę, zaliczy sprawdzian etc.) w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela. Warunkiem skorzystania z powyższego trybu jest, aby nauczyciel, biorąc pod uwagę oceny cząstkowe i postępy ucznia, uznał zmianę oceny za możliwą.
4. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeśli przedstawi przekonywujące i udokumentowane argumenty przemawiające za zmianą oceny.
5. Ocenę wyższą niż przewidywana uczeń może uzyskać również wówczas, jeśli po przekazaniu przez nauczyciela informacji o przewidywanej ocenie szkoła uzyska potwierdzoną informację o sukcesach odniesionych przez ucznia w związanej z danymi zajęciami dziedzinie (w przypadku oceny zajęć edukacyjnych) lub o godnej szczególnej pochwały postawie czy działalności w środowisku pozaszkolnym (w przypadku oceny zachowania).

§ 32

Tryb zgłaszania zastrzeżeń dotyczących ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, iż roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych i powinny obejmować wskazanie odnośnych przepisów, które – zdaniem wnoszących zastrzeżenia – zostały naruszone.
2. Szczegóły trybu postępowania w przypadku stwierdzenia, że zgłoszone zastrzeżenie jest zasadne, ustala rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.