Misja szkoły

WIZJA

 1. Szkoła jest placówką przyjazną każdemu dziecku
 2. Realizowane programy, projekty, innowacje mają umożliwić uczniom wszechstronny rozwój osobowości oraz osiągnięcie sukcesu.
 3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i uczy tolerancji wobec wszelkich odmienności.
 4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu szkoły.
 5. W placówce zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna.
 6. Szkoła stwarza warunki do samorealizacji i współdziałania z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania poprzez uczestniczenie w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna. Stosowane metody i formy pracy z dzieckiem nastawione są na rozwój jego kreatywności.
 7. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbając o zaspokojenie jego potrzeb i stwarzają warunki, by każde dziecko czuło, że jest bezpieczne, akceptowane i ważne. Cały personel tworzy warunki sprzyjające dobrym stosunkom międzyludzkim i wpływa na skuteczną komunikacje interpersonalną.
 8. Szkoła promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym i na stronie internetowej.

MISJA SZKOŁY

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

Nasza szkoła zapewnia uczniom opiekę oraz troszczy się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów i zarządzania placówką. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do stawiania nowych zadań mających na uwadze doskonalenie pracy i podnoszenie efektywności działań. Tworzy warunki do nabywania przez uczniów umiejętności określonych w podstawie programowej, zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.


DOKĄD ZMIERZAMY?

Szkoła Podstawowa Academos:

 • Jest źródłem rzetelnej wiedzy.
 • Tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia, aby umożliwić mu sukces w dalszym procesie kształcenia.
 • Wykorzystuje nowoczesne metody nauczania.
 • Dba o najwyższy rozwój intelektualny ucznia.
 • Traktuje podmiotowo swoich uczniów, dzięki czemu, uczeń stanowi centrum oddziaływań dydaktyczno wychowawczych.
 • Stwarza uczniom warunki nadziei na sukces, własny rozwój i samorealizację.
 • Przygotowuje uczniów do życia poprzez kształtowanie i utrwalanie odpowiednich wzorców i zachowań.
 • Pozwala uczniom poprzez aktywne uczestnictwo w życiu szkoły kreować proces dydaktyczno-wychowawczy.
 • Jest wzorem postaw i zachowań dla środowiska.
 • Integruje się ze środowiskiem i promuje w nim osiągnięcia szkoły.
 • Dyrekcja w zarządzaniu szkołą kieruje się dobrem uczniów i poszanowaniem godności pracowników.
 • Motywuje i tworzy warunki do rozwoju zawodowego nauczycieli.