System oceniania i zadań domowych

System zadań domowych

„Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”

Podjęcie nauki w szkole jest w życiu dziecka momentem przełomowym; uczeń nabywa nowe wiadomości, umiejętności i doświadczenia. Już trzylatek może i powinien mieć swoje obowiązki, dostosowane oczywiście do jego możliwości: „jak skończysz się bawić, posprzątaj zabawki.”

Przemyślana, krótka, dostosowana do umiejętności i zasobów czasowych dziecka praca domowa, przygotowuje do samokształcenia, samodyscypliny, umiejętności gospodarowania własnym czasem, uczy samodzielności, odpowiedzialności i obowiązkowości. Ma na celu utrwalenie zdobytych na zajęciach wiadomości, daje poczucie bezpieczeństwa, radości i zadowolenia, buduje więź emocjonalną między dziećmi i rodzicami. Dziecko wyrastające w atmosferze zainteresowania, poszanowania dla pracy, utwierdza się w przekonaniu, że to co robi jest ważne i potrzebne. Taka obowiązkowość wprowadzona od najmłodszych lat staje się naturalna, jest rutyną, dobrym nawykiem i co bardzo ważne ŁAGODZI STRES ZWIĄZANY Z PRZEJŚCIEM DO KLASY IV.

Nasi uczniowie tygodniowo dostają od 1 do 3 zadań domowych, których odrobienie zajmuje 15- 20 minut, nigdy na weekend. Dzieci mają możliwość odrobienia prac domowych jeszcze w szkole, podczas popołudniowych zajęć świetlicowych.

Zadań domowych przygotowujących do systematycznej pracy z każdym rokiem jest coraz więcej, ale krótkich i twórczych. Czasami dzieci przynoszą dowolne zadanie dydaktyczne, bardzo często wykonują zadania nadobowiązkowe potrzebne do zrealizowania lekcji (np. prezentacje na brystolu, ustne, multimedialne) lub też zabierają karty pracy od nauczyciela.

  • Klasa 1-1 zadanie tygodniowo w drugim semestrze
  • Klasa 2-2 zadania tygodniowo z edukacji, 2 zadania +słówka z angielskiego – bez nakładania się
  • Klasa 3-3 zadania tygodniowo z edukacji, 3 zadania +słówka z angielskiego – bez nakładania
  • Klasy 4-6 wg potrzeb nauczycieli przedmiotowych

Opcjonalnie według potrzeb, na prośbę rodziców lub uczniów dzieci mogą dostać zalecenia dodatkowej pracy lub nieobowiązkowe zadania domowe rozwijające indywidualne talenty, umiejętności i poszerzające wiedzę ogólna lub specjalistyczną.

Praca domowa stwarza rodzicom możliwość zaangażowania się w proces kształcenia, kierowania nim, poszerzania i wychowania swoich pociech, co może wywołać u dzieci iskrę entuzjazmu, pokazać że uczenie się może być zabawne i warte wysiłku. Jak pomóc małemu uczniowi w domu?

  • Ustal porę i miejsce odrabiania pracy domowej i bądź konsekwentny.
  • Usuń wszystko co rozprasza uwagę dziecka.
  • Zaopatrz dziecko w potrzebne przybory, dawaj przykład.
  • Okazuj zainteresowanie, towarzysz lecz nie ingeruj, pozwól na samodzielność i bądź w pobliżu.
  • Sprawdź wykonane zadanie, rozmawiaj o nim i koniecznie pochwal.

System oceniania

Ocenianie ma na celu dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W klasach 1-3  informuje się ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie w sposób określony przez nauczyciela i dostosowany do grupy, aby pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, zachęcać do obowiązkowości oraz by motywować go do dalszej, systematycznej pracy.

Informacje opisowe o postępach edukacyjnych przekazywane są wyłącznie dla rodziców przez dziennik elektroniczny Librus w następujący sposób:

Poziom powyżej oczekiwań, kolor niebieski (powyżej przeciętnej)– uczeń włożył maksymalny wysiłek w opanowanie umiejętności i wiadomości wykraczających ponad podstawę programową. (np. po klasie 1: Uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100)

Poziom zgodności z oczekiwaniami, kolor żółty (w normie) – uczeń włożył wystarczający  wysiłek w opanowanie określonych umiejętności i wiadomości które są zgodne z podstawą programową. (np. po klasie 1: Uczeń sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20)

Poziom poniżej oczekiwań, kolor różowy (poniżej przeciętnej) – uczeń nie opanował określonych umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej. (np. po klasie 1: Uczeń nie potrafi liczyć w zakresie 10, nawet na konkretach)

Aby ułatwić dzieciom przejście między etapami nauczania uczniowie klas trzecich dostają dzienniczki ucznia i stopniowo adaptują się do oceny cyfrowej, natomiast czwartoklasiści w pierwszym semestrze oceniani są na podstawie obserwacji, projektów, dyskusji- i w dużej mierze ma to być ocena kształtująca, opisująca mocne i słabsze strony dziecka wraz z radami na przyszłość. Te 3 miesiące to czas na nauczenie/ przypomnienie uczniom kreatywności, pracy w grupie, współpracy,  nauczenie ich wyszukiwania i wyodrębniania ważnych i prawdziwych informacji, notowania najważniejszych rzeczy, wklejania wyodrębnionego materiału, tworzenie mapy myśli. To również czas dla nauczycieli na uczenie się od dzieci, na poznanie ich, na odnalezienie w nich pasji i wyklarowanie celu nauczania dla każdego.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia od początku polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez dzieci wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz na formułowaniu oceny najpierw kształtującej, a następnie cyfrowej.