Języki

Język angielski w Academosie to priorytet. Łączymy metodę komunikatywną z elementami tzw. blended learning, skupiając się na praktycznym wykorzystaniu nabywanych umiejętności. W pierwszych czterech latach nauki (od zerówki do klasy trzeciej) naszym celem jest przede wszystkim, aby uczniowie oprócz zdobywania wiedzy merytorycznej nabrali pewności siebie i umiejętności komunikacyjnych bazujących na naturalnych reakcjach na komunikaty werbalne i niewerbalne. Stosując podejście total immersion, nauczyciele zwracają szczególną uwagę na używanie języka angielskiego podczas lekcji zarówno w trakcie wykonywania poleceń nauczyciela, jak i komunikacji z rówieśnikami. Celem jest osiągnięcie płynności językowej i przełamanie barier związanych z komunikacją w języku obcym. Mówienie i pisanie po angielsku ma stać się naturalnym odruchem. Podejście to kontynuujemy w kolejnych latach nauki, kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie języka angielskiego w kontekście komunikacji ustnej  i pisemnej.

Nasze podejście bazuje również na zintegrowanym kształceniu językowo-przedmiotowym (CLIL), które wykorzystuje ciekawość poznawczą ucznia. Do nauczania języka obcego wprowadzamy zatem elementy z zakresu nauk humanistycznych  i ścisłych oraz kultury krajów anglojęzycznych. Język angielski staje się w ten sposób także sposobem zdobywania wiedzy ogólnej. Uczniowie poznają podstawy matematyki, biologii, geografii, ekologii i historii, przekładając umiejętności zdobyte w języku ojczystym na komunikację w języku angielskim, zgodnie z zasadą, że najlepsze efekty kształcenia uzyskuje się wtedy, gdy dziecko jest autentycznie zainteresowane treściami nauczania.

Efekty takiego podejścia obserwujemy już w pierwszych latach nauki, widząc jak nasi uczniowie bez problemów porozumiewają się z rówieśnikami z innych krajów zarówno w ramach lekcji, jak i w trakcie wymian międzynarodowych oraz warsztatów TEIP English Language – American Culture Camp.

Przedstawienie zerówki „The ZOO”